Online časopis

Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

1. Úvod do problematiky
Otázka, či obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutý jedným z manželov patrí alebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je jednou z najdiskutovanejších právnych otázok v súkromnom práve, keďže na ňu neexistuje jednotná (a úplne jednoznačná) odpoveď ani v judikatúre a ani v právnej teórii, čo vo svojich rozhodnutiach opakovane uviedol aj Ústavný súd SR.
 
Zároveň však Ústavný súd SR jedným dychom doplnil, že nemá právomoc nahradzovať činnosť všeobecných súdov pri výklade a aplikácii inštitútov sú­kromného práva, ak tieto nemajú ústavnoprávne dôsledky. Poukázal pritom na primárnu úlohu všeobecných súdov vykladať a aplikovať právne predpisy vrátane ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") týkajúcich sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov a na úlohu Najvyššieho súdu SR zabezpečovať v rámci procesne prípustných možností jednotnosť rozhodovacej činnosti.
 
Napriek uvedenému neexistuje v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR jednotná odpoveď na to, či obchodný podiel patrí alebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na čo poukážeme v ďalšom texte. Je tak zrejmé, že jednoznačné vyriešenie predmetnej otázky môže pravdepodobne priniesť až legislatívna zmena, prípadne rozhodnutie veľkého senátu príslušného kolégia Najvyššieho súdu SR alebo jasný záver doktríny reagujúci na všetky otázky, ktoré vyvoláva problematika vzťahu obchodného podielu a bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade legislatívnej zmeny je otázne, či zmena právnej úpravy môže dopadať aj na právne vzťahy, ktoré vznikli, resp. vzniknú pred jej účinnosťou vzhľadom na ústavný zákaz retroaktivity právnych noriem.
 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.