Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, PhD.

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Počet článkov autora: 4


Výška súdneho poplatku v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

  Právna úprava súdnych poplatkov, ktoré strany sporu platia v súvislosti s konaním o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je pomerne stabilná. V súčasnej podobe bola zavedená dnes už zrušeným zákonom o súdnych poplatkoch (zákon ...

Náhrada trov konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Inštitút náhrady trov konania plní viacero funkcií, o ktorých právna teória nemusí polemizovať, pretože sa považujú za ustálené. Je samozrejmé, že stále pretrvávajú rozdiely medzi sporovým a mimosporovým konaním, pokiaľ ide o uplatňovanie a prizná...

Rodinné právo súčasnosti

Rodinné právo je veľmi dynamické právne odvetvie, no jeho dynamika nie je ako v iných právnych odvetviach odrazom množstva novelizačných zásahov do textu zákona. Autorka sa v uvedenom príspevku venuje práve tomu, čo vyvoláva dynamiku, ktorou sú ro...