Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo BSM


Vyporiadanie BSM a odporovateľnosť (k očakávanému rozhodnutiu veľkého senátu Najvyššieho súdu SR pod sp. zn. 1 V Cdo 3/2023

Autor prostredníctvom inštitútov bezpodielového spoluvlastníctva manželov a odporovateľnosti rozvíja argumentáciu problému interakcie záväzkového a vecného práva. Vzťahy týchto ňinštitútov sú v súčasnosti opäť predmetom posudzovania najvyšším súdo...

Kľúčové slová

Náhrada trov konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Inštitút náhrady trov konania plní viacero funkcií, o ktorých právna teória nemusí polemizovať, pretože sa považujú za ustálené. Je samozrejmé, že stále pretrvávajú rozdiely medzi sporovým a mimosporovým konaním, pokiaľ ide o uplatňovanie a prizná...

Kľúčové slová

Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

1. Úvod do problematiky Otázka, či obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutý jedným z manželov patrí alebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je jednou z najdiskutovanejších právnych otázok v súkromnom práve,...

Kľúčové slová

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vo vzťahu k obchodnému podielu a súhlas druhého manžela s prevodom obchodného podielu

Príspevok poskytuje teoretické zhodnotenie základných inštitútov a právnych mechanizmov súvisiacich s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov a posúdenie obchodného podielu ako inej majetkovej hodnoty z pohľadu xprávneho poriadku Slovenskej repub...

Kľúčové slová

Všeobecné aspekty vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aplikačné problémy

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, najmä jeho zánik a vyporiadanie, je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém. Širšie sociálne trendy ako stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania (ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželo...

Kľúčové slová