Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Udelenie prokúry podnikateľom - fyzickou osobou po 1. októbri 2020

Novelizáciou Obchodného zákonníka sa od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú podnikatelia – fyzické osoby, ktoré sa do obchodného registra mohli pôvodne zapísať na vlastnú žiadosť, alebo ak im to ustanovil osobitný zákon. Príspevok sa venuje otázke, ako sa uvedená legislatívna zmena prejaví v možnosti podnikateľa – fyzickej osoby udeliť prokúru prokuristovi a osudu prokuristov, ktorým bola prokúra udelená ešte pred účinnosťou danej novelizácie.

Prokúra predstavuje osobitný druh plnomocenstva typický len pre obchodné vzťahy. Má charakter generálneho plnomocenstva, rozsah ktorého je vymedzený priamo zákonom. Prokúrou podnikateľ splnomocňuje prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Jediné obmedzenie prokúry je, že prokurista, pokiaľ mu nie je toto oprávnenie v prokúre výslovne udelené, nemôže scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Prokúra môže byť udelená len fyzickej osobe a osoba, ktorá udelí prokúru, musí byť podnikateľom zapísaným v obchodnom registri, pričom zápis prokúry do obchodného registra má konštitutívny účinok. Ako vyplýva z uvedeného, zákonná úprava prokúry slúži predovšetkým požiadavke právnej istoty v obchodnoprávnom styku, keď musia mať tretie osoby istotu, že konajú s osobou, ktorá je oprávnená podnikateľa navonok zaväzovať. Účelom právnej úpravy prokúry je, aby sa každý mohol spoľahnúť, že prokurista je podnikateľove "
alter ego
", ktoré nemá potrebu zakaždým si vyžadovať súhlas a inštrukcie od podnikateľa. Tie osoby, ktoré s prokuristom konajú, sú ušetrené obtiažneho a zdĺhavého skúmania rozsahu jeho plnomocenstva, ako aj pochybností ohľadom záväznosti jeho konania.
1)
Obchodný zákonník (ďalej aj "OBZ") upravuje prokúru v § 14. Je na škodu, že táto úprava je pomerne stručná a ani nie tak kvalitná, ako bola v minulosti, čo sa prejavuje mnohými nejasnosťami v aplikačnej praxi. Naša úvaha však nesmeruje k riešeniu nejasností, s ktorými sme sa doteraz v súvislosti s prokúrou stretávali v aplikačnej praxi. Chceme poukázať na skutočnosti, ktoré vzišli z poslednej novely Obchodného zákonníka vykonanej zákonom č. 390/2019 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2020.
Na základe uvedenej novely sa už od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú podnikatelia - fyzické osoby, ktoré sa do obchodného registra mohli pôvodne zapísať na vlastnú žiadosť alebo ak im to ustanovil osobi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).