Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru (ZSP 46/2023)

čl. 50 ods. 6 Ústavy SR
§ 83 ods. 1 písm. c) v spojení s § 134 ods. 2 písm. b), § 91 ods. 4, § 93 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení zákona č. 420/2022 Z. z.
§ 194 až § 197, § 440 ods. 1 písm. g), § 462 ods. 1 Správny súdny poriadok

Podľa ustálenej rozhodovacej činnosti správnych súdov konanie o prepustení policajta alebo profesionálneho vojaka zo služobného pomeru, pokiaľ je vedené v dôsledku porušenia ich povinností, je svojou povahou sankčným disciplinárnym konaním, preto správne súdy prejednávajú a rozhodujú o správnych žalobách na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí vydaných v týchto veciach podľa § 194 a nasl. Správneho súdneho poriadku.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 5Asan/5/2021

SKUTKOVÝ STAv

Žalobca bol 20. mája 2018 určený do zmeny na výkon služby v čase od 6.00 do 20.00 hod. V daný deň bola žalobcovi v čase 7.33 hod. vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu. Touto mu bola nameraná hodnota 1,02 promile alkoholu a pri opakovanej dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v dychu v čase 7.50 hod. bola nameraná hodnota 0,98 promile. Po príchode Vojenskej polície R. bol menovaný opakovane podrobený vykonaniu dychových skúšok na prítomnosť alkoholu v dychu, opakovane s pozitívnym výsledkom. Žalobca mal na vysvetlenie predmetnej situácie uviesť, že 19. mája 2018 bol na rodinnej oslave, kde požíval alkohol. Na oslave mal byť do 24.00 hod. a hneď na to išiel spať. O tom, že nasledujúci deň má nastúpiť do služby, vedel.

Z dôvodu, že žalobca bol podozrivý z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu vyhýbania sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby podľa § 401 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) bola predmetná vec odstúpená na Vojenskú políciu P. Uznesením Vojenskej polície P. z 18. júna 2018 bolo voči žalobcovi vznesené obvinenie za prečin vyhýbania sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby podľa § 401 ods. 1 Trestného zákona.

Uznesením Vojenskej polície P. z 26. februára 2019 bola vec postúpená veliteľovi Vojenského útvaru R. na disciplinárne konanie, keďže výsledky skráteného vyšetrovania preukazovali, že nešlo o trestný čin, ale išlo o skutok, ktorý by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní. Spis bol fakticky postúpený podaním z 18. marca 2019 (doručený 20. marca 2019).

Dňa 1. apríla 2019 bol riaditeľovi Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „prvostupňový orgán“) doručený návrh na prepustenie žalobcu zo služobného pomeru podľa § 83 ods. 1 písm. c) v spojení s § 134 ods. 2 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov“) z dôvodu, že žalobca 20. mája 2018 porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka tým, že nastúpil v služobnom čase na výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu.

Prvostupňový orgán oznámil žalobcovi začatie konania o prepustení zo služobného pomeru 9. apríla 2019 a určil mu lehotu 3 pracovných dní na vyjadrenie ku konaniu. Predmetnú lehotu na základe žiadosti žalobcu predĺžil do 15. mája 2019.

Podaním zo 14. mája 2019 oznámil žalobca prvostupňovému orgánu, že si zvolil právneho zástupcu a požiadal o nahliadnutie do administratívneho spisu s cieľom vyjadrenia na deň 23. mája 2019.

Prvostupňový orgán vydal 16. mája 2019 personálny rozkaz (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým podľa § 83 ods. 1 písm. c) v spojení s § 134 ods. 2 písm. b) zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov prepustil žalobcu zo služobného pomeru profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe z dôvodu, že porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka, a to tým, že 20. mája 2018 nastúpil v služobnom čase na výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu.

Žalobca podal proti prvostupňovému rozhodnutiu odvolanie a žiadal, aby odvolací orgán rozhodnutie zrušil.

Žalovaný listom z 18. júna 2019 vyzval žalobcu na vyjadrenie sa k podkladom nachádzajúcim sa v spise v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy. Žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu 1. júla 2019 požiadal o nahliadanie do spisu, resp. o oznámenie miesta a času nahliadnutia do spisu.

Dňa 31. júla 2019 kontaktoval poverený zamestnanec žalovaného právneho zástupcu žalobcu telefonicky, s cieľom dohodnúť vykonanie nahliadnutia do spisu. Ten s ohľadom na čerpanie dovolenky na požiadavke nahliadnutia do spisu netrval (úradný záznam z 31. júla 2019).

Žalovaný rozhodnutím náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky z 13. augusta 2019 (ďalej len „rozhodnutie žalovaného“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie. Žalovaný mal z písomných podkladov viažucich sa na vec za preukázané, že 20. mája 2018 došlo zo strany žalobcu k protiprávnemu konaniu, keď nastúpil do služby pod vplyvom alkoholu. Týmto konaním sa žalobca dopustil porušenia povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 83 ods. 1 písm. c) v spojení s § 134 ods. 2 písm. b) zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.

K námietkam žalobcu žalovaný uviedol, že návrh na prepustenie žalobcu bol spracovaný veliteľom útvaru 26. marca 2019 a 1. apríla 2019 bol predložený riaditeľovi personálneho úradu. Návrh bol spracovaný po doručení registratúrneho záznamu Vojenskej polície dňa 20. marca 2019. Týmto dňom sa veliteľ útvaru v zmysle § 93 ods. 1 písm. b) zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov dozvedel o dôvode na skončenie služobného pomeru so žalobcom. Návrh bol preto podaný v zákonnej lehote. Do 20. marca 2016 mal podľa žalovaného veliteľ informácie len o tom, že žalobca požil alkoholické nápoje a na výkon služby nastúpil pod vplyvom alkoholu a poznal výsledky dychových skúšok. Nemal však vedomosť o výsledku znaleckého dokazovania v trestnom konaní, ktorým znalec vyvrátil tvrdenia žalobcu o tom, že alkohol pred nástupom do služby nekonzumoval a k jeho zisteniu došlo po požití liekov. Teda až zo záveru znaleckého dokazovania podľa žalovaného bolo definitívne ustálené, že vznikol dôvod na prepustenie žalobcu zo služobného pomeru. Podľa názoru žalovaného veliteľ útvaru nemôže konať len na základe akéhokoľvek podozrenia, že došlo k naplneniu dôvodu na prepustenie zo služobného pomeru, ale len vtedy, ak sú tieto dôvody aj riadne zistené a preukázané.

K nahliadnutiu do spisu žalovaný uviedol, že 31. júla 2019 bol právny zástupca žalobcu telefonicky kontaktovaný žalovaným s možnosťou oboznámenia sa so spisom v odvolacom konaní, avšak tento uviedol, že je na dovolenke a nahliadnutie do spisu nevyužije.

Proti rozhodnutiu žalovaného podal žalobca správnu žalobu, ktorou žiadal rozhodnutie žalovaného zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Žalobca namietal, že prvostupňový orgán mu odoprel prístup k jeho procesným právam, keď mu neumožnil nahliadať do spisu pred vydaním prvostupňového rozhodnutia. Aktivita žalovaného na zhojenie tejto vady bola podľa názoru žalobcu neprípustná, keďže prišla až po vydaní prvostupňového rozhodnutia, a to navyše v čase dovolenky jeho právneho zástupcu. Žalobca tiež zastáva názor, že o dôvode na prepustenie žalobcu podľa § 83 ods. 1 písm. c) v spojení s § 134 ods. 2 písm. b) zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov sa veliteľ žalobcu dozvedel 20. mája 2018. Od tohto dňa plynula príslušnému orgánu lehota 30 dní na podanie návrhu na prepustenie žalobcu zo služobného pomeru, ktorú však veliteľ útvaru žalobcu nevyužil. Návrh bol podaný až 1. apríla 2019. Hoci v predmetnej veci prebiehali paralelne dve konania – trestné a správne, tieto dve konania sa neovplyvňujú. Poukazoval tiež na skutočnosť, že v čase vykonania dychovej skúšky sa žalobca k požitiu alkoholu priznal a vo vzťahu k veliteľovi útvaru sa nebránil argumentáciou o požití lieku, ktorý mohol ovplyvniť výsledky dychovej skúšky.

Žalovaný vo svojom vyjadrení k správnej žalobe v podstatnom poukázal na argumentáciu uvedenú vo svojom rozhodnutí. K nahliadnutiu do spisu zdôraznil, že z administratívneho spisu vyplýva, že žalobca svoje právo na

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).