Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Protiprávne konanie príslušníka policajného zboru

40/2015
Protiprávne konanie príslušníka policajného zboru
§ 17 ods. 1, § 43 ods. 3 písm. g) a h), § 48 ods. 3 písm. g) a h), § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
§ 244 ods. 1 a 2, § 219 ods. 1 a 2, § 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 250ja ods. 2, § 156 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku
Zákonná úprava služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov poskytuje príslušníkom v služobnom pomere nižšiu mieru ochrany než je to u zamestnancov v pracovnom pomere a kladie na nich vyššie nároky a požiadavky na čestnosť a rešpektovanie zákona.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 18/2014
.
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia ministra vnútra SR z 8. decembra 2011, ktorým zamietol rozklad žalobcu proti personálnemu rozkazu ministra vnútra SR z 30. augusta 2011, ktorým bol žalobca podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 73/1998 Z.z.") prepustený zo služobného pomeru príslušníka PZ z dôvodu, že porušil povinnosti policajta uvedené v § 43 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 73/1998 Z.z., ku ktorému došlo tým, že 24. júna 2011 v čase mimo výkonu štátnej služby asi o 16,07 hod. mal odcudziť v obchodnom dome K......na Duklianskej ul. v S. n. V. jeden kus LED-svietidla v hodnote 8,49 € tak, že toto svietidlo v predajni mal vybrať z obalu a vložiť ho do pravého vrecka nohavíc a toto prvostupňové rozhodnutie zároveň potvrdil.
Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že z obsahu administratívneho spisu žalovaného zistil, že personálnym rozkazom ministra vnútra SR z 30. augusta 2011 bol žalobca prepustený zo služobného pomeru príslušníka PZ podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z.z. s tým, že jeho služobný pomer končí podľa § 194 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z.z. dňom doručenia rozhodnutia. Z odôvodnenia personálneho rozkazu súd zistil, že dôvodom prepustenia bolo porušenie služobnej prísahy a služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom spočívajúce v tom, že žalobca nebol čestným a disciplinovaným príslušníkom PZ, keď svoje sily a schopnosti nevynaložil na ochranu majetku, ale naopak svojim protiprávnym konaním do majetkového práva iného zvlášť hrubým spôsobom zasiahol, keď odcudzil jeden kus LED-svietidla v celkovej hodnote 8,49 eur ku škode OD K......; neriadil sa tak zákonom, keď sa v čase mimo štátnej služby nezdržal konania, ktorým mohol narušiť vážnosť PZ alebo ohroziť dôveru v tento zbor a nedodržal ani služobnú disciplínu, čím zvlášť hrubým spôsobom porušil základné povinnosti policajta uvedené v § 48 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 73/1998 Z.z. Ponechanie menovaného v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, ktorými sú zodpovedné dodržiavanie služobnej disciplíny všetkými príslušníkmi PZ, ich povinnosť byť čestnými, ochraňovať práva občanov a tým upevňovať ich dôveru v policajný zbor. Zákon predpokladá, že príslušník PZ v rámci svojho postavenia bude príkladne rešpektovať zákon a iné právne predpisy tak, ako sa k tomu zaviazal v služobnej prísahe.
Žalobca napadol personálny rozkaz včas podaným rozkladom.
Namietal, že sa konania uvedeného v napadnutom rozkaze nedopustil úmyselne. Jeho priznanie z 10. augusta 2011 nebolo slobodným prejavom vôle, ale z presvedčenia nadriadeným, že vec bude riešená disciplinárne a nie personálne. V popísanej časovej súslednosti udalostí (totožné ako v žalobe) uviedol, že pri snahe doniesť platobnú kartu z auta s cieľom uhradiť vybraný tovar, zabudol vyložiť predmetné svietidlo z vrecka, kam ho pred platbou vložil. Jeho úmyslom nebolo kradnúť, napokon tovar následne s celým nákupom uhradil a tak obchodu nevznikla žiadna škoda. Poukázal na svoju doterajšiu bezúhonnosť a pozitívne služobné hodnotenia. Preto považuje postih za nepomerný k závažnosti konania.
Podľa krajského súdu policajný zbor pri plnení svojich úloh okrem iného spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, vedie boj proti organizovanému zločinu, zabezpečuje ochranu štátnej hranice (§ 2 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore), pričom obsahom služobnej prísahy policajta je sľub vernosti Slovenskej republike, čestnosti, statočnosti a disciplinovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).