Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Samuel Marr, LL.M.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Okresná prokuratúra Galanta

Počet článkov autora: 5


Problematika "dizajnérskych" drog v kontexte vybraných právnych aspektov

Otázka pozmeňovania chemických vzorcov omamných a psychotropných látok uvedených v jednotlivých prílohách osobitného zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, motivovaná primárnym cieľom vyhnúť sa trestnopr...

Nedokonalosti trestných oznámení Sociálnej poisťovne pri daňových deliktoch

V príspevku reflektujeme imperfektné trestné oznámenia Sociálnej poisťovne, týkajúce sa neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona a nezaplatenia dane a poistného v zmysle ustanovenia § 278 uvedeného zákona. Následne poukazujeme na ...

Vybrané aplikačné problémy zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní

V článku autori venujú pozornosť inštitútu zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní z hľadiska jeho charakteristiky a poznatkov z jeho uplatňovania v aplikačnej praxi. Na základe analýzy tohto trestno-procesného inštitútu charakterizu...

Aplikačné problémy výkonu dozorovej činnosti prokurátora v trestnom konaní

V prvej časti predmetného článku jeho autor reflektuje na všeobecnú problematiku postavenia a pôsobnosti prokuratúry, osobitne na otázku prokurátorského dozoru v trestnom konaní, prostredníctvom ktorej v druhej časti tejto spisby poukazuje na aktu...

Najčastejšie pochybenia policajtov v kontexte drogovej trestnej činnosti a aktuálne problémy aplikačnej praxe

V článku autor reflektuje na najčastejšie pochybenia policajtov „prvého kontaktu“, policajtov v postavení orgánu činného v trestnom konaní a operatívnych pracovníkov vo vzťahu k drogovej trestnej činnosti, pričom hĺbavo analyzuje relevantné právne...