Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Provokácia alebo skrytá aktivita polície. Náležitosti príkazu. Vierohodnosť výpovede spolupracujúcej osoby

47/2012
Provokácia alebo skrytá aktivita polície
Náležitosti príkazu
Vierohodnosť výpovede spolupracujúcej osoby
§ 115 ods. 2 a 3 Trestného poriadku
§ 117 ods. 1 a 2 Trestného poriadku
§ 205 ods. 1 Trestného poriadku
I. Skrytou aktivitou polície je operatívne zisťovanie skutočností dôležitých pre trestné konanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôkazu o jeho trestnoprávne postihnuteľnom konaním, zabránenie mu v jeho pokračovaní a minimalizácia spôsobených škôd.
Policajnou provokáciou je zámerné, aktívne a cielené podnecovanie alebo navádzanie, či iné vedomé iniciovanie alebo navádzanie, či iné vedomé iniciovanie spáchanej trestnej činnosti u druhej osoby, ktorá by inak protiprávne nekonala. Pokiaľ by činnosť polície bola vedená len snahou, aby kontaktovaná osoba spáchala trestný čin bez zistenia skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že páchateľ by spáchal trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný (§ 117 ods. 2 Trestného poriadku), išlo by o neprípustnú policajnú provokáciu trestného činu.
II. Za kľúčovú odlišnosť skrytej aktivity polície od policajnej provokácie sa považuje skutočnosť, že polícia neiniciuje, t.j. nevytvára u kontaktovanej osoby vôľu spáchať trestný čin, ale vytvára pre spáchanie trestného činu vhodné podmienky. Tieto podmienky však nesmú byť mimoriadne, ale objektívne možné v danej situácii obvyklé a musia nastať až s časovým odstupom potom, čo páchateľ si osvojil úmysel spáchať trestný čin a preukázateľne spravil kroky k jeho spáchaniu.
III. Len skutočnosť, že zo spolupráce osoby ako svedka s orgánmi činnými v trestnom konaní v zmysle § 205 ods. 1 Trestného poriadku plní pre túto osobu zákonom predpokladané výhody, napr. dočasné odloženie vznesenia obvinenia, nemôže zakladať nevierohodnosť jeho výpovede.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 To 9/2011
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR
uvedeným uznesením na odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 13. mája 2011, sp. zn. PK-1Tš 21/2005, zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a vec vrátil Špecializovanému trestnému súdu v Pezinku, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol.
V odôvodnení uznesenia, v časti relevantnej k ponúknutým právnym vetám najmä uviedol:
Najvyšší súd SR uznesením z 19. novembra 2009, sp. zn. 1 Toš 4/2009, podľa § 258 ods. 1 písm. a), b), Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 (ďalej aj "TP") zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a podľa § 259 ods. 1 TP vec vrátil Špecializovanému trestnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ďalej len špecializovaný trestný súd) rozsudkom z 13. mája 2011, sp. zn. 1 Tš 21/2005,
oslobodil obžalovaných
JUDr. E. Č., JUDr. L. P. a V. K. podľa § 226 písm. a) TP spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR zo 14. decembra 2005, sp. zn. VII Gv 8/04, pre skutok obžalobou kvalifikovaný ako trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 160a ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), ktorý mali spáchať tak, že...
... obvinení JUDr. E. Č., JUDr. L. P. a V. K. v presne nezistenej dobe v priebehu mesiacov september 2002 až november 2002 v K. po predchádzajúcej dohode požiadali Ing. M. M. ako štatutárneho zástupcu firmy K... - slovakia group, a.s. o poskytnutie úplatku v sume 18 000 000 Sk pre dosiaľ nestotožnené osoby za to, že boli príslušnými orgánmi v B. schválené žiadosti Mestskej časti K. - Dargovských hrdinov a Mestskej časti K. - Barca o pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume cca 181 000 000 Sk na výstavbu obecných nájomných bytov, ktorých generálnym dodávateľom sa stala firma K... - slovakia group, a.s., na základe čoho v presne nezistenom čase v mesiaci november 2002 v K. v byte obývanom V. K. odovzdal Ing. M. M., JUDr. E. Č., JUDr. L. P. a V. K. sumu spolu 9 000 000 Sk, čo predstavovalo sumu zodpovedajúcu jednej polovici z požadovaného úplatku, ktorí túto sumu 9 000 000 Sk odovzdali v presne nezistenom čase na nezistenom mieste v B. dosiaľ nezisteným osobám, ktoré mali zariadiť, aby uvedené žiadosti Mestských častí boli schválené, následne v presne nezistenom čase v priebehu mesiacov november 2002 až december 2002 v K. v kancelárii firmy K... - slovakia group, a.s., po predchádzajúcej dohode žiadali od Ing. M. M. ako štatutárneho zástupcu uvedenej firmy druhú polovicu úplatku, t.j. sumu 9 000 000 Sk, čo tento odmietol,
pretože nebolo dokázané, že sa tento skutok stal;
a
obžalovaných
JUDr. E. Č., JUDr. L. P. podľa § 226 písm. b) TP spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR zo 14. decembra 2005, sp. zn. VII Gv 8/04, pre skutok obžalobou kvalifikovaný ako trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 160a ods. 1 TZ, ktorý mali spáchať tak, že ...
... opätovne 6. februára 2004 v presne nezistenom čase v kancelárii firmy K... - slovakia group, a.s., po predchádzajúcej dohode na ten istý účel požiadali od In
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).