Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Rastislav Bublák

Okresný súd Dolný Kubín; externý doktorand na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 4


K trestnosti čiastkového útoku pokračovacieho trestného činu

Inštitút pokračovacieho trestného činu predstavuje špecifický druh pluralitnej trestnej činnosti. Špecifickosť spočíva v jeho právnej kvalifikácii, keďže v rovine de facto sa páchateľ opätovne dopúšťa toho istého trestného činu, teda pácha viacnás...

Zákaz reformatio in peius v konaní o stažnosti voči uzneseniu o trovách trestného konania

Článok kriticky analyzuje judikatórnu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v otázke procesnej zásady zákazu reformatio in peius v konaní o sťažnosti obhajcu voči uzneseniu o trovách obhajoby. Podľa tejto praxe sa predmetná zásada neaplikuje na...

Vznesenie námietky premlčania v adhéznom konaní

Cieľom príspevku je predostrieť a následne analyzovať špecifickú situáciu, ktorá môže vzniknúť pri rozhodovaní o nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní, a síce vznesenie námietky premlčania zo strany obžalovaného. Osobitný akcent je...

K formulácii skutkovej vety pri trestných činoch súvisiacich s detskou pornografiou

Detská pornografia predstavuje celosvetový negatívny fenomén prejavujúci sa zneužívaním tých najzraniteľnejších obetí na sexuálne účely. Hoci sexuálne zneužívanie detí nie je javom novodobým, technologická evolúcia (najmä s príchodom internetu) vý...