Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Nová súdna mapa už má aj legislatívnu podobu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

 

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania návrh nového zákona o sídlach a obvodoch súdov. Cieľom návrhu je legislatívne pokryť realizáciu novej súdnej mapy tak, aby bol naplnený hlavný zámer reformy, a síce  špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov má byť aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.

Vzhľadom na dôležitosť materiálu a s ohľadom na nadchádzajúce vianočné a s tým spojené aj dovolenkové obdobie je lehota pripomienkového konania predĺžená na dvojnásobok oproti štandardu, teda až na 30 dní. Materiál je tak možné pripomienkovať do 31. januára 2021 a jeho celé znenie je dostupné TU​

Návrh zákona nadväzuje na už predstavený reformný zámer novej súdnej mapy a bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády, ako aj Plánu legislatívny úloh vlády Slovenskej republiky.

Podľa programového vyhlásenia vlády „Reforma súdnej mapy bude jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie korupčných väzieb v justícii, ako aj na špecializáciu sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských súdov, na vytvorenie nových súdnych obvodov, vrátane krajských súdov, pri súčasnom znížení počtu súdov, s možnosťou nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody.“ 

V súvislosti s reformou súdnej mapy pripravilo ministerstvo spravodlivosti nový zákon o sídlach a obvodoch súdov, ktorý je nosnou úpravou predkladanej reformy. Doterajší zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky bol za 15 rokov svojej existencie menený a dopĺňaný 21-krát. Vtesnať nový koncept súdnej mapy do pôvodného zákona o sídlach a obvodoch súdov by síce bolo možné, ale neprehľadné. Rozhodli sme sa preto pripraviť a predložiť do legislatívneho procesu úplne nový zákon o sídlach a obvodoch súdov, a to aj s ohľadom na to, že novú súdnu mapu považujeme za reformu zásadného významu, ktorá si nový zákon zaslúži. 

Cieľom návrhu zákona je legislatívne pokryť realizáciu reformy súdnej mapy, vrátane nového usporiadania sídiel a obvodov okresných a krajských súdov, úpravy kauzálnej príslušnosti súdov ako aj zriadenia nových správnych súdov. Sleduje sa pritom hlavný zámer reformy súdnej mapy, ktorým je špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov má byť aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.

Na účely špecializácie sudcov na civilnú, rodinnú, obchodnú a trestnú agendu navrhujeme znížiť počet súčasných 54 obvodov okresných súdov na 30 súdnych obvodov. Pri modelovaní navrhovaných súdnych obvodov sme vychádzali:

•z podmienky veľkosti súdu odrážajúcej sa v predpoklade, že v každom obvode musia byť k dispozícii pre každú špecializáciu aspoň traja špecializovaní sudcovia, aby na súde mohol efektívne fungovať mechanizmus náhodného výberu sudcu;

•z kritéria jednoduchosti, čo sa už aj v predstavenom reformnom zámere novej súdnej mapy   prejavilo tak, že pre jednotlivé agendy boli navrhnuté rovnaké obvody, čím sa súdna mapa stáva prehľadnou pre všetkých adresátov právnej úpravy; 

•z kritéria spoločných kultúrnych a regionálnych identít, aby si v jednotlivých obvodoch boli obyvatelia aj v tomto smere blízki, s predpokladom lepšieho vzájomného porozumenia. Aj týmto spôsobom sa má sudcom uľahčiť práca pri hľadaní objektívnej spravodlivosti v nie vždy jednoduchých sporoch;

•z kritéria dochádzky obyvateľov za prácou, cestnej a dopravnej infraštruktúry, dostupnosti hromadnou dopravou a pod.

 

V rámci reformy súdnej mapy navrhujeme aj vytvorenie mestských súdov v Košiciach a v Bratislave. Cieľom vytvorenia jedného mestského súdu so špecializovanými úsekmi, ktoré sa zameriavajú na hlavné súdne agendy, je zabezpečiť dostatočný počet špecializovaných sudcov a zamestnancov samostatne pre trestnú, civilnú, obchodnú a rodinnú agendu. Špecializácia sudcov na území mestských obvodov umožní:

•náhodný výber špecializovaného sudcu z väčšieho počtu sudcov ako dnes, čo znižuje možnosť korupcie, 

•zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí,

•vhodnejšie podmienky pre zjednocovanie právnej praxe,

•z dlhodobého hľadiska zrýchlenie súdnych konaní.

 

V rámci všeobecného súdnictva navrhujeme zriadiť tri odvolacie obvody, ktoré rešpektujú hranice obvodov navrhovaných prvostupňových súdov, a to východoslovenský, stredoslovenský a západoslovenský obvod. Sídla odvolacích súdov by v zmysle návrhu mali byť umiestnené do ich spádových centier, ktorými sú Trnava, Banská Bystrica a Prešov. Na odvolacích súdoch sa predpokladá špecializácia senátov na občianskoprávnu, rodinnú, trestnoprávnu a obchodnoprávnu agendu.

V Nitre, Žiline a Košiciach majú vzniknúť nové správne súdy. Osobitne sa tak vyčlení správna agenda, ktorá bola do roku 1989 veľmi zanedbávaná, keďže v nej ide o spory so štátom. Vybudovať efektívne správne súdnictvo považujeme za dôležitý prínos navrhovanej reformy. Uvedené tri správne súdy vzniknú ako prvostupňové súdy pre Najvyšší správny súd. 

Reforma súdnej mapy sa dotýka aj agendy registrových súdov, t.j. súdov vybavujúcich agendu obchodného registra. Návrh zákona predpokladá, že v Slovenskej republike bude po novom pôsobiť len jeden registrový súd, a to Okresný súd Žilina, ktorého obvodom bude celé územie Slovenskej republiky.

Predkladaný návrh zákona zároveň rieši aj usporiadanie vzťahov medzi zanikajúcimi okresnými súdmi a nástupnickými okresnými súdmi. Nástupníctvo sa týka ako výkonu súdnictva (presun uzavretých aj živých spisov), tak aj personálu (sudcovia, administratíva), majetku, či práv a povinností zo všetkých existujúcich právnych vzťahov. Aj v tejto súvislosti sa navrhovanou úpravou zakladá možnosť pre ministra spravodlivosti zriadiť dočasné pracovisko krajského a rovnako okresného súdu aj mimo jeho sídla, za podmienky, že sa tým sleduje zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva a chodu súdu.

Aj keď z programového vyhlásenia vlády vyplýva, že má byť aspoň zvážená možnosť spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody, v tejto časti nechávame maximálne otvorený priestor na vecnú, odbornú diskusiu v rámci pripomienkovania a materiál predkladáme v troch alternatívach. Prvá alternatíva predpokladá, že proces výberového konania sa spustí na všetkých okresných a krajských súdoch, vrátane nových mestských súdov. Druhá alternatíva predpokladá, že proces výberového konania na funkciu predsedu súdu sa spustí len na tých súdoch, ktorým sa mení obvod a súčasne sa výberové konanie spustí aj pre nové mestské súdy. Tretia alternatíva predpokladá, že proces výberového konania na funkciu predsedu súdu sa spustí len v Bratislave a v Košiciach pre zriaďované mestské súdy.  

Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje od 1. augusta 2021, čo zohľadňuje predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu. Odložená účinnosť od 1. apríla 2022 sa týka najmä procesných ustanovení súvisiacich s činnosťou správnych súdov, ktoré začnú vykonávať činnosť od 1. apríla 2022. Odložená účinnosť od 1. júla 2022 sa navrhuje v prípadoch vybraných ustanovení naviazaných na plnú implementáciu novej súdnej mapy do praxe. Do tohto dátumu budú fungovať okresné súdy podľa doterajšej súdnej mapy.