Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Nové Legislatívne pravidlá vlády SR v MPK do 27. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

Tento návrh bol predložený z viacerých dôvodov, pre ktoré predkladateľ zvolil namiesto novelizácie platných Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky formu vydania nových legislatívnych pravidiel vlády. V prvom rade ide o potrebu zosúladenia legislatívnych pravidiel vlády s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov Národnej rady Slovenskej republiky. Tieto zmeny sú výsledkom vzájomných konzultácií Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky ako sekretariátu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky s Odborom legislatívy a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky.

V tomto návrhu sa ďalej zohľadňuje požiadavka posudzovania návrhov zákonov, ktoré sa týkajú záujmov územnej samosprávy, s Európskou chartou miestnej samosprávy, čím sa má v rámci legislatívneho procesu dosiahnuť striktné dodržiavanie a rešpektovanie princípov a hodnôt miestnej územnej samosprávy. V nadväznosti na túto zmenu sa navrhuje posilnenie postavenia Združenia miest a obcí Slovenska ako povinne pripomienkujúceho subjektu pri návrhoch právnych predpisov, ktoré sa týkajú záujmov územnej samosprávy.

Tento návrh má taktiež prispieť k skvalitneniu legislatívneho procesu zapracovaním ďalších obsahových zmien Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky na základe požiadaviek členov Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ako aj poznatkov z aplikačnej praxe. Navrhuje sa napríklad upresnenie pravidiel používania prechodných ustanovení či vylúčenie, respektíve obmedzenie obsahových novelizácií noviel právnych predpisov. To znamená, že návrh zákona nebude môcť obsahovať vloženie alebo doplnenie nových novelizačných bodov do novely zákona, iba zmenu alebo vypustenie pôvodných novelizačných bodov. V neposlednom rade sa má sledovaný cieľ dosiahnuť aj racionalizáciou, zefektívnením a odstránením prílišného kazuistického charakteru legislatívnotechnických pokynov.

Návrh možno pripomienkovať do 27.6.2024 v procese LP/2024/287. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.