Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Od mája nadobudla účinnosť nová úprava pre vydržanie pozemku

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-lex

Od 1.5.2021 je účinný zákon č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úprava z dielne ministerstva spravodlivosti zabezpečuje lepšiu ochranu vlastníckeho práva, keďže na vydržanie pozemku už po novom nestačí len osvedčenie s notárskou pečiatkou, ale potvrdzovanie tzv. vydržania sa presunulo z notárov na súdy. Uvedená zmena je aj reakciou na viaceré prípady, keď prostredníctvom inštitútu tzv. vydržania boli špekulatívne prevádzané pozemky, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom často ani len netušili. (Zdroj: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3347)

Odkaz na konsolidované znenie Civilného mimosporového poriadku nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/