Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela zákona o cenných papieroch - v PK do 31. 7. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2859 z 13. decembra 2023, ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcim sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti sa vytvára jednotné európske miesto prístupu (ďalej len „ESAP“), ktoré by malo zabezpečovať verejnosti jednoduchý centralizovaný prístup k informáciám o subjektoch a ich produktoch, ktoré sa zverejňujú a týkajú sa finančných služieb, kapitálových trhov, udržateľnosti a rozmanitosti, ale nie k informáciám o uvádzaní na trh.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zriadi a bude prevádzkovať ESAP. ESAP by nemal vytvoriť žiadne nové požiadavky na zverejňovanie, pokiaľ ide o obsah, mal by skôr nadviazať na existujúce požiadavky na zverejňovanie uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2869 z 13. decembra 2023, ktorým sa menia určité nariadenia, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu a v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2864 z 13. decembra 2023, ktorou sa menia určité smernice, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je transpozícia predmetnej smernice a implementácia niektorých ustanovení predmetných nariadení na dosiahnutie riadneho a efektívneho fungovania ESAP.

Cieľom vyššie uvedeného návrhu je napríklad určiť orgán zberu údajov, druh informácií predkladaný povinnými subjektmi (napr. obchodníci s cennými papiermi, banky, poisťovne, akciové spoločnosti) orgánu zberu údajov, požiadavky na predkladané informácie ako aj požiadavky na predkladanie dobrovoľných informácií.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 31.7.2024 v procese PI/2024/138. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.