Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP LXXX/2020 (45/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. apríla 2018, sp. zn. 5 To 6/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2018, s. 11 – 14.

Je v rozpore s ustanoveniami §§ 114 ods. 6 a 115 ods. 6 Tr. por. a zároveň porušením práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pokiaľ orgány činné v trestnom konaní alebo súd neumožnia obvinenému a jeho obhajcovi oboznámiť sa so všetkými vyhotovenými záznamami telekomunikačnej prevádzky a obrazovo-zvukovými záznamami, týkajúcimi sa konania, ktoré je obvinenému kladené za vinu. Nie je prípustné, aby dotknuté orgány selektívne samy vyhodnotili, čo je a čo nie je pre daný prípad relevantné z hľadiska uplatnenia práv obhajoby.

Je výlučným právom obvineného a jeho obhajcu, aby po poskytnutí záznamov na vhodných elektronických nosičoch orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu predložili doslovné prepisy tých záznamov telekomunikačnej prevádzky, ktoré požadujú vykonať ako dôkaz.


Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením zo 16. apríla 2018, sp. zn. 5 To 6/2017, odvolania obžalovaných Ing. W. N., PhD. a prof. Ing. O. N., CSc. proti rozsudku samosudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 26. júna 2017, sp. zn. PK-2T/28/2016, podľa § 319 Tr. por. zamietol.

 

Z odôvodnenia:

Rozsudkom samosudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 26. júna 2017, sp. zn. PK-2T/28/2016, boli obžalovaní Ing. W. N., PhD. a prof. Ing. O. N., CSc. uznaní za vinných z prečinu nepriamej korupcie spolupáchateľstvom podľa § 20, § 336 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

v období od 17. mája 2016 do 23. mája 2016 v Nitre, X č. X v priestoroch budovy M. B. U. v Nitre (ďalej len „M. Nitra“), ďalej na parkovisku pri J. I. v Nitre, v obci Nitrianske Hrnčiarovce a na ďalších doposiaľ nezistených miestach, po predchádzajúcej vzájomnej dohode medzi Ing. W. N., PhD. a prof. Ing. O. N., CSc. si títo vyžiadali a prijali cez sprostredkovateľa Ing. W. O., PhD., nar. XX. W. XXXX, finančnú hotovosť vo výške 500 eur od R. M., nar. XX. V. XXXX, študenta M. Nitra, za to, že prof. Ing. O. N., CSc. svojím vplyvom bude pôsobiť na doc. Ing. V. Q., CSc. pôsobiaceho ako vedúci N. K. a W. K. E. M. Nitra a zabezpečí mu úspešné absolvovanie skúšky z predmetu B. I, následne po vykonaní a zapísaní skúšok do výkazu o štúdiu z predmetov B. I a B. II Ing. W. N., PhD. a prof. Ing. O. N., CSc. cez sprostredkovateľa Ing. W. O., PhD. opätovne vyžiadali a prijali od R. M. hotovosť vo výške 200 eur ako doplatok za úspešné absolvovanie skúšky aj z predmetu B. II.

Samosudca Špecializovaného trestného súdu ich za to odsúdil podľa § 336 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák. z dôvodov § 36 písm. j) Tr. zák. k trestu odňatia slobody vo výmere 6 (šesť) mesiacov, ktorého výkon obžalovaným podľa § 49 ods. 1 písm. a), § 50 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov. Zároveň obidvom obžalovaným podľa § 50 ods. 2 a § 51 ods. 4 písm. g) Tr. zák. uložil aj povinnosť smerujúcu k tomu, aby viedli riadny život, a to, aby sa podrobil

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).