Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP LXXXI/2020 (46/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2018, sp. zn. 2 Tost 14/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2018, s. 15 – 17.

„Doručením písomnosti“ v zmysle § 44 ods. 8 Trestného poriadku sa rozumie aj upovedomenie obhajcu o úkone iným spôsobom (napríklad „vhodným spôsobom“ v zmysle § 72 ods. 2 Trestného poriadku), nakoľko taký výklad zodpovedá účelu spoločnej obhajoby síce viacerými zvolenými obhajcami, ale toho istého obvineného v tej istej veci (§ 39 ods. 4 Trestného poriadku).

Ustanovenie § 44 ods. 8 Trestného poriadku má ako osobitné ustanovenie (lex specialis) prednosť pred všeobecným ustanovením § 44 ods. 7 veta prvá Trestného poriadku (lex generalis) o rovnakých právach a povinnostiach každého zo zvolených obhajcov obvineného v tej istej veci a vecne zodpovedá aj obsahu druhej vety naposledy označeného ustanovenia (pri procesných úkonoch postačuje účasť len jedného zo zvolených obhajcov). 


Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením z 30. apríla 2018, sp. zn. 2 Tost 14/2018, o sťažnostiach obvinených JUDr. S. O. a JUDr. N. T. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu zo 16. apríla 2018, sp. zn. 2Tp/7/2017, rozhodol tak, že:

I. Podľa § 194 ods. 1 písm. a), ods. 2 Tr. por. napadnuté uznesenie zrušil vo výrokoch týkajúcich sa obvineného JUDr. N. T.

Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. väzbu obvineného JUDr. N. T., nar. X. K. XXXX, bytom D. XXX/X, D., nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka Okresného súdu Bratislava III a obvineného prepustil na slobodu.

Podľa § 80 ods. 2 Tr. por. obvinenému JUDr. N. T. uložil povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu.

Podľa § 82 ods. 1 písm. a), písm. f) Tr. por. obvinenému JUDr. N. T. uložil:

    • zákaz vycestovania do zahraničia a povinnosť odovzdať do 24 hodín od prepustenia na slobodu na ktoromkoľvek oddelení odboru poriadkovej polície všetky cestovné pasy, ktoré mu boli vydané, a v lehote 24 hodín od vykonania tohto úkonu predložiť probačnému a mediačnému úradníkovi potvrdenie o ich odovzdaní;
    • povinnosť dostaviť sa k probačnému a mediačnému úradníkovi v lehotách ním určených,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).