Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LI/2020 (38/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2019, sp. zn. 4Obdo/13/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 41 – 47.

V prípade nejednoznačného alebo nezrozumiteľného označenia žalovaného v žalobe je súd povinný vyzvať žalobcu na opravu alebo doplnenie žaloby podľa § 129 ods. 1 C. s. p. (predtým § 43 ods. 1 O. s. p.). Ak súd bez vyzvania žalobcu sám určí žalovaného, nesprávnym procesným postupom znemožní žalobcovi uskutočňovať procesné práva v takej miere, že dôjde k porušeniu práva na spravodlivý proces.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2019, sp. zn. 4Obdo/13/2018)


 

Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací dovolaním napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Pezinok, č. k. 36Cb/128/2012-386 z 21. 03. 2016 a žalovanému priznal plnú náhradu trov odvolacieho konania.

2. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že potvrdeným rozsudkom súdu prvej inštancie bola žaloba v celom rozsahu zamietnutá a žalovanému bola priznaná náhrada trov súdneho konania vo výške 100%. Súd prvej inštancie tak rozhodol z dôvodu, že žalobca sa žalobou domáhal vrátenia peňažnej sumy, ktorú zaplatil žalovanému omylom na základe nesprávneho výpočtu. Žalobca mal právny vzťah s obchodnou spoločnosťou M., s. r. o., ktorá patrí do skupiny spoločnosti M. V žalobe bola ako žalovaná označená obchodná spoločnosť M. B.V. prostredníctvom obchodného mena a sídla, pričom všetky údaje uvedené žalobcom vo vzájomnej súvislosti dostatočne identifikovali subjekt žalovaného. Skutočnosť, že žalobca zároveň označil v žalobe, že vec sa týka obchodnej spoločnosti M., s. r. o., posúdil súd prvej inštancie tak, že spor sa týka tejto slovenskej obchodnej spoločnosti ako organizačnej zložky žalovaného. Preto podaním žaloby vznikli procesnoprávne vzťahy, kde žalovaným subjektom je obchodná spoločnosť M. B.V. a nie obchodná spoločnosť M., s. r. o. Keďže bol žalovaný označený dostatočne určito, na vznik procesnoprávnych vzťahov s M., s. r. o. ako žalovaným by bolo potrebné preukázanie právnej skutočnosti, ktorá by mala za následok vznik takýchto právnych vzťahov. Uvedenou právnou skutočnosťou však nemôže byť zmena označovania žalovaného žalobcom, ani prípadné označenie sporovej strany na predvolaní. Žalobca po námietke nedostatku pasívnej vecnej legitimácie uviedol, že upresňuje označenie žalovaného na M., s. r. o., avšak neuviedol, že navrhuje zmenu alebo zámenu subjektu na strane žalovaného, ako ani pripustenie ďalšieho subjektu do konania na strane žalovaného. Súd prvej inštancie z uvedených dôvodov konal s obchodnou spoločnosťou M. B.V. ako žalovaným a žalobu pre nedostatok pasívnej vecnej legitimácie zamietol. Z dôvodu hospodárnosti konania sa nezaoberal ďalšími tvrdeniami sporových strán. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 151 ods. 7 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „O. s. p.“ alebo „Občiansky súdny poriadok“ ).

3. Proti rozsudku súdu prvej inštancie podal odvolanie žalobca s odôvodnením, že nepresné, prípadne nezrozumiteľné označenie žalovaného nepredstavuje dôvod pre zamietnutie podaného návrhu a takýmto postupom súdu prvej inštancie prišlo k porušeniu práva žalobcu na spravodlivé súdne konanie. Konajúci súd mal postupovať v zmysle § 43 ods. 1 O. s. p. a žalobcu vyzvať na opravu zmätočného označenia žalovaného. Súd prvej inštancie naviac nemal právomoc rozhodnúť v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 a rovnako súd nedoručoval žiadnu písomnosť obchodnej spoločnosti M. B.V, ale všetky písomnosti doručoval výlučne obchodnej spoločnosti M., s. r. o.

4. Odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia ďalej uviedol, že sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia súdu prvej inštancie. Súd prvej inštancie správne vyhodnotil skutkový stav a vec správne právne posúdil. V posudzovanej veci je pritom daná právomoc slovenských súdov na konanie v súlade s čl. 5 ods. 1 a 5 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001. Nebolo povinnosťou súdu prvej inštancie vyzývať žalobcu na doplnenie žaloby podľa § 43 ods. 1 O. s. p., pretože v danom prípade sa nejednalo o neúplný návrh. Rozpor v označení sporových strán nebol oprávnený konajúci súd odstraňovať, a to z dôvodu, že by išlo o zásah do rovnosti strán a zásady rovnosti zbraní. Žalovaný ako existujúci subjekt bol v žalobe riadne označený, z obsahu spisu však vyplýva, že záväzkový vzťah vznikol medzi žalobcom a obchodnou spoločnosťou M., s. r. o., ktorá disponuje procesnou subjektivitou. Odvolací súd sa preto stotožnil s argumentáciou súdu prvej inštancie o nedostatku pasívnej vecnej legitimácie žalovaného a napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie ako vecne správne v zmysle § 387 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „C. s. p.“ alebo „Civilný sporový poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) potvrdil. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 396 ods

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).