Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXVI/2020 (66/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2018, sp. zn. 8 CdoGp 1/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2018, s. 41 – 46.

Všeobecná cena pohľadávky ako majetkového práva patriaceho do dedičstva sa za určitých okolností, ktoré majú vplyv na jej vymožiteľnosť, nemusí rovnať jej výške.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2018 sp. zn. 8 CdoGp 1/2017)


Z odôvodnenia:

1. Notárka JUDr. Anna Medveďová ako súdna komisárka Okresného súdu Brezno v dedičskej veci po poručiteľovi M. R., zomrelom XX. októbra XXXX, naposledy bytom N. vydala osvedčenie o dedičstve z 2. decembra 2016 sp. zn. 3D 148/2013, Dnot 200/2013. Podľa osvedčenia o dedičstve ako dedičia zo zákona v I. dedičskej skupine prichádzajú do úvahy mal. Z. O., narodená X. júna XXXX. a mal. Z. G., narodený XX. januára XXXX, vnuci poručiteľa každý rovnakým dielom, pretože dedičky Z. O. a O. R., dcéry poručiteľa vyhlásili, že dedičstvo odmietajú. Právny úkon opatrovníčok v mene mal. detí - odmietnutie dedičstva - nebol rozsudkom Okresného súdu Brezno č. k. 1 P 10/2015 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 16 CoP 47/2015 schválený. Na základe predbežného šetrenia, údajov dedičov, listinných dokladov bol zostavený súpis aktív a pasív dedičstva, pričom aktíva tvorili okrem špecifikovaných hnuteľností aj majetkové práva: 1. nevyplatené faktúry vystavené dodávateľom - poručiteľom s uvedenými odberateľmi, číslom, splatnosťou a sumou, spolu v sume 32 116,554 € a 2. finančné prostriedky vedené vo VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava na základe splátkového kalendára k zmluve o AutoKredite č. XXXXXX, spolu uhradené v sume 16 768,79 €. Aktíva spolu boli určené sumou 66 482,34 €, špecifikované pasíva sumou 36 748,65 € a čistá hodnota dedičstva sumou 29 734,35 €. O vysporiadaní dedičstva bola uzavretá dohoda, schválená rozsudkom Okresného súdu Brezno č. k. 8P 174/2016, právoplatným 23. novembra 2016. Podľa tejto dohody majetkové práva, hnuteľnosti nadobúdajú vnuci poručiteľa každý po ½ s tým, že zodpovedajú za poručiteľove dlhy, ktoré na nich prešli poručiteľovou smrťou len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

2. Proti tomuto osvedčeniu o dedičstve podal dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky na podnet maloletých účastníkov konania zastúpených zákonnými zástupcami s tým, že ide o vec, v ktorej môže generálny prokurátor podať dovolanie aj bez podnetu (§ 80 ods. 2 v spojení s § 13 ods. 1 CMP). Namietal, že do súpisu aktív boli zahrnuté majetkové práva, ktoré do dedičstva vôbec nepatrili, a to majetkové práva pod pol. 2: finančné prostriedky vedené vo VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o. na základe splátkového kalendára k zmluve o AutoKredite č. XXXXXX, spolu uhradené v sume 16 768,79 €. Vzhľadom na to, že zo zmluvy, ktorú mala notárka k dispozícii vyplýva, že predmetom bolo poskytnutie úveru poručiteľovi na osobný automobil Škoda Nová Octavia Classic, nemala byť táto suma zahrnutá do aktív dedičstva. V danom prípade sa pôvodne jednalo o dlh poručiteľa, ktorý už bol v čase jeho smrti v podstatnej výške splatený, pričom zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 393,57 € ako nesplatený zostatok úveru uhradila dcéra poručiteľa O. R. 16. decembra 2013 a bol zaradený do pasív dedičstva. K súpisu aktív a pasív došlo až v roku 2016, kedy bola táto majetková hodnota vo vzťahu k všeobecnej hodnote majetku poručiteľa bezpredmetná. Za nesprávne právne posúdenie veci, t.j. nesprávne právne posúdenie všeobecnej hodnoty majetku poručiteľa považoval generálny prokurátor aj posúdenie hodnoty majetkových práv pod pol. 1. za nevyplatené faktúry spolu v sume 32 116,55 €, ktorých výška nebola správne určená, nakoľko všeobecná hodnota týchto majetkových práv - pohľadávok poručiteľa - nezodpovedala ich nominálnej hodnote. Bola ovplyvnená predpokladom ich reálneho vymoženia, na čo notárka ako súdna komisárka vôbec neprihliadla a za účelom posúdenia, resp. vymoženia (aby zabránila ich prípadnému premlčaniu) nevykonala žiadne opatrenia. Všeobecná hodnota pohľadávok zaradených do aktív dedičstva bola preukázateľne nižšia ako ich nominálna hodnota, prípadne t.č. už tieto pohľadávky nemajú z dôvodu ich premlčania hodnotu žiadnu. Na základe uvedeného konštatoval, že predmetné osvedčenie o dedičstve, ktoré má účinky právoplatného rozhodnutia o dedičstve, bolo podľa jeho názoru vydané v rozpore so zákonom, čím je daný dovolací dôvod podľa § 83 písm. i/ CMP. Navrhol uvedené rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie Okresnému súdu Brezno.

3. Účastníci dedičského konania sa k dovolaniu generálneho prokurátora písomne nevyjadrili.

4. Najvyšší súd Slovenskej republiky po zistení, že dovolanie podal generálny prokurátor Slovensk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).