Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXX/2020 (69/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2018, sp. zn. 1 Cdo 97/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2018, s. 60 – 62.

Rozhodnutím, ktorým konanie končí a proti ktorému je za podmienok uvedených v § 420 Civilného sporového poriadku prípustné dovolanie, je tiež uznesenie odvolacieho súdu potvrdzujúce uznesenie súdu prvej inštancie o odmietnutí odporu proti platobnému rozkazu.


(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2018 sp. zn. 1 Cdo 97/2017)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Košice - okolie („súd prvej inštancie“) uznesením z 12. februára 2016 č. k. 16 C 882/2015-14 odmietol odpor žalovaného proti platobnému rozkazu z 29. októbra 2015 č. k. 16 C 882/2015-9 z dôvodu nedostatku náležitostí. V rozhodnutí uviedol, že žalovaný v odpore nepoprel ani nespochybnil existenciu žalobcom uplatňovaného práva, teda nejde o odpor s odôvodnením vo veci samej.

2. Krajský súd v Košiciach („odvolací súd“) na odvolanie žalovaného uznesením z 29. júla 2016 sp. zn. 11 Co 211/2016 uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správne [§ 387 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“)]. Stotožnil sa so skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie, osvojil si dôvody napadnutého uznesenia a v zmysle § 387 ods. 2 CSP na tieto poukázal. V odôvodnení konštatoval, že z ustanovenia § 174 ods. 3 písm. b/ a § 174 ods. 2 O.s.p. účinného v čase rozhodovania súdu prvej inštancie (v súčasnosti je jeho obsah premietnutý do § 267 ods. 1, 2 CSP, pozn. dovolacieho súdu) vyplýva, že odôvodnenie musí mať väzbu na vec samú a z obsahu odporu žalovaného nevyplýva žiadna vecná námietka voči uplatnenému nároku. V uvedenej súvislosti poukázal na judikované rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pod Rc 76/1999, sp. zn. 2 Cdo 124/1998 a dodal, že na dôvody podaného odporu uvedené v podaní z 29. februára 2016 súd prihliadať nemôže; boli uplatnené po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

3. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný. Prípustnosť dovolania odôvodnil ustanovením § 420 písm. f/ CSP, keďže podľa jeho názoru súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Žalovaný vyčítal odvolaciemu súdu, že jeho podanie z 29. februára 2016 označené ako odpor neposúdil správne, v skutočnosti podľa obsahu jednalo sa o odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Košice – oko

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).