Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXXVII/2020 (47/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. mája 2019, sp. zn. 3Obdo/65/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 125 - 133.

Požiadavke určitosti zmenkovej sumy ako podstatnej náležitosti cudzej zmenky podľa čl. I § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb. zákon zmenkový a šekový vystavenej do 31. decembra 2008 pôvodne ako blankozmenka nebráni, ak je zmenková suma vyjadrená v totožnej výške číselne aj slovne v mene euro, a to ani v prípade, ak je iba pri číselnom vyjadrení zmenkovej sumy na formulári zmenky používanom v čase jej vystavenia predtlačená mena ‚SKK’. V takom prípade nie je zmenka neplatná, keďže zmenková suma je vyjadrená určitým spôsobom v mene euro.


 

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 7. júna 2016, č. k. 10CbZm/30/2014-174 žalobu žalobcu zamietol a uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovaným 1/ a 2/ trovy konania vo výške 6 551,93 eur.

2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalovaní 1/ a 2/ podpísali žalobcom predloženú zmenku z 2. júla 2008 ako blankozmenku v postavení avalistov zmenkového dlžníka – obchodnej spoločnosti C. C., s. r. o. Na blankozmenke bola vyznačená mena „SKK“. Žalobca realizoval svoje právo na vyplnenie zmenky v čase, keď v Slovenskej republike už platila mena euro. Žalobca zmenku vyplnil tak, že v číselnej, i slovnej časti je zhodne uvedená suma 99 150,13, pričom v číselnej časti je zapísaný údaj o mene „EUR“, ale za týmto textom je ponechaný aj pôvodný údaj „SKK“. Okresný súd skonštatoval, že na zmenke bola predtlačená mena „SKK“ bez akýchkoľvek zásahov, pričom v kolónke pre vyjadrenie zmenkovej sumy slovom je uvedený zmenkový údaj s menou euro. Požiadavka určitosti zmenkovej sumy sa vzťahuje nielen na číselné alebo slovné vyjadrenie peňažnej sumy uvedenej na zmenke, ale rovnako aj na menu, v ktorej má byť zmenka zaplatená. V čase vystavenia zmenky bola jedinou platnou menou na území Slovenskej republiky mena „SKK“. Podľa čl. III § 9a ods. 2 zákona č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového (ďalej len „zmenkový zákon“ alebo „ZZŠ“) možno odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike na zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, vyznačiť zmenu slovenskej meny na euro.

3. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že spôsob doplnenia chýbajúceho údaju zmenkovej sumy do blankozmenky mal za následok uvedenie dvoch mien pri zmenkovej sume vyjadrenej číslom, kedy pri rukou písanej sume je uvedená mena „EUR“ pri súčasnom zachovaní predtlačenej meny v podobe „SKK“. Na údaj predtlačený na zmenke nemožno hľadieť ako na nenapísaný, pričom nemožno aplikovať ustanovenie čl. I § 6 ods. 1 ZZŠ, nakoľko zákonná fikcia sa viaže na rozdielne údaje zmenkovej sumy a nie je možné ju rozširovať na rozporný údaj o mene. Podstatou formálno-právnej abstraktnosti zmenkového záväzku je formálna nezávislosť zmenkového záväzku na všetkých všeobecnoprávnych skutočnostiach a z obsahu zmenky musí pre akúkoľvek osobu byť zrejmé, kedy, komu, akú zmenkovú sumu a v akej mene má zmenkový dlžník plniť zmenkovému veriteľovi.

4. Ďalej okresný súd uviedol, že na základe uvedenia duplicitného údaja o mene na zmenke nie je možné ustáliť, na akú menu zmenková suma znie a kedy bola zmenková suma s údajom o mene do zmenky doplnená. Obidva údaje o mene sú na zmenke rovnako hodnotné a žiadnemu z nich nemožno dať prednosť a ani ho nemožno považovať za nenapísaný. Napriek tomu, že ustanovenie čl. III § 9a ods. 2 ZZŠ umožňovalo vyznačiť na zmenke zmenu slovenskej meny na eurá, žalobca túto zmenu nevyznačil tak, aby zo zmenky jednoznačným spôsobom vyplývalo, ktorý text zmenky bol vystaviteľom zmenky podpísaný, prípadne následne doplnený. Zo zmenkového zákona nevyplýva pravidlo, podľa ktorého, ak nie je mena určená, jedná sa automaticky o menu miesta vystavenia alebo menu platobného miesta zmenky. Preto aj v prípade, ak by zmenka údaj o mene neobsahovala, jednalo by sa o neurčitý príkaz a zmenka by bola neplatná. Mena je tak esenciálnou súčasťou zmenky a pluralita meny požiadavke určitosti peňažnej sumy odporuje. Z predloženej zmenky vyplýva dátum jej vystavenia a dátum splatnosti zmenkovej sumy bez toho, aby z jej textu vyplývalo, kedy a akým spôsobom boli údaje doplnené. Zmenka tak obsahuje predtlačenú menu SKK a rukou uvedenú menu euro bez ďalších zrejmých súvislostí o tom, kedy boli údaje do zmenky zapísané, aby z obsahu zmenky bolo zjavné a určité, aká suma, v akej mene, prípadne akým kurzom bola do zmenkovej listiny uvedená.

5. Súd prvej inštancie skonštatoval, že ak žalobca nevyznačil na zmenke v súlade s ustanovením čl. III § 9a ods. 2 ZZŠ zmenu slovenskej koruny na eurá, sú na zmenke uvedené dve meny. Tento záver platí aj vtedy, ak mena SKK už nie je aktuálne platnou menou. Bolo totiž potrebné v súlade s platnou právnou úpravou vyznačiť zmenu meny spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, ktorá mena má v čase doplnenia zmenkovej sumy platiť, napr. prečiarknutím meny SKK a uvedením doplnenej zmenkovej sumy v eurách. Z princípu prísnej formálnosti zmenky vyplýva aj prísny postup súdov pri posudzovaní platnosti zmenkovej listiny tak, aby obsah zmenky bol určitý, nevyvolávajúci akúkoľvek pochybnosť o právach a povinnostiach spojených s touto listinou. Opačný prístup by viedol k popretiu významu a podstaty zmenky ako cenného papiera. Pre výklad zmenkovej listiny je rozhodujúca samotná zmenková listina a iné okolnosti, na ktoré žalobca poukazoval, je možné zohľadniť len vtedy, pokiaľ by museli byť objektívne známe každej tretej osobe. Z dôvodu pluralitne uvedenej meny zmenkovej sumy posúdil súd prvej inštancie žalobcom predloženú zmenku ako neplatnú a žalobu ako nedôvodnú zamietol.

6. O odvolaní žalobcu rozhodol Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom z 29. marca 2017, č. k. 13CoZm/24/2016-232 tak, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny potvrdil a uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovaným 1/ a 2/ náhradu trov odvolacieho konania vo výške 753,20 eur.

7. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že jednou z obligatórnych náležitostí cudzej zmenky je v zmysle čl. I § 1 ZZŠ bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu. Druhou zložkou tejto obligatórnej náležitosti cudzej zmenky je vyjadrenie určitej peňažnej sumy, ktorá má byť na základe zmenky platená. Zmenkový peniaz musí byť vyjadrený vždy vo forme peňažného platobného záväzku, a to určením jeho sumy a meny, v ktorej sa má plnenie poskytnúť. V prípade určenia meny zákon neurčuje, na akú menu má zmenkový peniaz znieť, zmenka môže byť vystavená na akúkoľvek menu, musí však ísť o menu existujúcu. Ak vymedzenie zmenkového peniazu nie je zo zmenky jednoznačne zrejmé alebo ak sa jedná o údaj neurčitý, nedostatok tejto obligatórnej náležitosti spôsobuje neplatnosť zmenky ako takej. Z predloženej zmenky je zrejmé, že po doplnení o sumu peňažného záväzku vyjadrenú v mene euro zostal na zmenkovej listine nedotknutý pôvodne uvedený údaj „SKK“.

8. Krajský súd skonštatoval, že pri posudzovaní otázky vplyvu uvedenia dvoch mien peňažného záväzku na platnosť zmenky ako takej je potrebné vychádzať z charakteru samotnej zmenky ako abstraktného, voľne prevoditeľného cenného papiera. Pri hodnotení naplnenia náležitostí zmenky vyžadovaných zákonom je možné vychádzať výlučne z textu zmenkovej listiny. Preto dospel v zhode so súdom prvej inštancie k záveru, že na zmenke predloženej žalobcom absentuje údaj určitého vymedzenia peňažnej sumy, ktorá má byť na základe tejto zmenky platená. Na zmenke je síce uvedená suma peňažného záväzku tak číslom, ako aj slovom, avšak mena peňažného zá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).