Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XCVIII/2020 (31/2018) - ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 2017, sp. zn. 9So/195/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2018, s. 4 – 7.

Poberateľ príspevku za službu považovaného za výsluhový príspevok podľa § 284 ods. 1 zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície má v zmysle § 212 ods. 1 tohto zákona od dovŕšenia dôchodkového veku v období pred 1. júlom 2002 nárok buď na tento príspevok alebo na starobný dôchodok. V takom prípade je právomoc na rozhodnutie o nároku na starobný dôchodok daná príslušnému orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; nie je pritom právne významné, či a kedy policajt o starobný dôchodok aj požiadal a odkedy mal nárok na výplatu starobného dôchodku.


Krajský súd v T. rozsudkom potvrdil rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredia, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku. Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že potvrdením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo preukázané, že navrhovateľovi bol od 01.01.1997 priznaný príspevok za službu, ktorý sa od 01.07.2002 podľa § 124 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) považuje za výsluhový dôchodok. Na nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku bola zhodnotená doba výkonu základnej vojenskej služby od 03.08.1966 do 26.09.1968 v I. kategórii funkcií a doba služobného pomeru od 01.06.1969 do 31.12.1996 v I. kategórii funkcií. Uviedol, že podmienky nároku na starobný dôchodok s prihliadnutím na znížený dôchodkový vek podľa § 132 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. posúdil a sumu dôchodku aj so zohľadnením dôb zamestnania získaných vo všeobecnom systéme už určil útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra SR. Krajský súd uzavrel, že navrhovateľovi bola zamietnutá žiadosť o starobný dôchodok podľa preukázateľných skutočnosti a v súlade s platnými predpismi. Keďže získal najmenej 25 rokov zamestnania a vykonával najmenej 20 rokov službu zaradenú do I. kategórie funkcií, vznikol mu nárok na starobný dôchodok podľa § 132 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. od 09.01.2002, t .j. pred dňom nadobudnutia účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa názoru krajského súdu preto na rozhodnutie o nároku navrhovateľa nie je daná právomoc odporkyne, ktorá nerozhodovala o priznaní výsluhového dôchodku a tento dôchodok na

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).