Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XV/2020 (R 32/2017) ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. júna 2015, sp. zn. 9 Sžr 132/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2017, s. 61 – 68.

I. Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vyplýva záver, že nemožno poznámky pod čiarou č. 9 a č. 9a interpretovať inak, než ako príkladmé odkazy na osobitné predpisy prichádzajúce do úvahy, a preto uvedené ustanovenie je žiaduce chápať ako ďalší reštitučný titul špecificky orientovaný do oblasti možnej zákonnej reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho majetku priamo v režime zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. Neobstojí preto ani zásadná námietka, že predmetná konfiškácia majetkov spadá v danom prípade pred tzv. rozhodné obdobie.

II. Je potrebné rešpektovať, že § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov obsahuje výslovné pravidlo ako postupovať pri strate konfiškovaného majetku, a preto je potrebné akceptovať ten záver, že § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov predstavuje prelom do inak striktne vymedzeného rozhodného obdobia pre prípady uvedené v § 6 ods. 1 uvedeného zákona. Opačný výklad by bol v príkrom rozpore s ústavne konformným výkladom na tak citlivú problematiku akou je nesporne problematika reštitučných konaní, ako i v rozpore s právom na spravodlivý proces v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. júna 2015, sp. zn. 9 Sžr 132/2015)


Rozhodnutím č.j. 2012/288-8-SCHZ zo 6. februára 2012 Obvodný pozemkový úradu v K. (právny predchodca odporcu) č.j.: 2012/288-8-SCHZ zo 6. februára 2012 (ďalej aj preskúmavané rozhodnutie) odporca rozhodol, že:

1. Oprávnená osoba H. G. v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zák. č. 229/1991 Zb.“) spĺňa podmienky na priznanie nárokov podľa § 6 zákona č.229/1991 Zb. a § 38 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 330/1991 Zb.“).

2. Oprávnenej osobe sa vydávajú v celosti pozemky v katastrálnom území V., špecifikované ako lesné pozemky, trvalý trávny porast a orná pôda, zapísané v pozemkovej knihe na Pkv 165 a 166 ako č. parc. x, a vedené v registri E-KN ako parc. č. x.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že vydávané pozemky boli skonfiškované pôvodným vlastníkom z dôvodu národnosti podľa nar. SNR č.104/1945 Sb. SNR v znení neskorších predpisov. Z predložených matričných dokladov mal odporca preukázané, že H. G. je vnukom, synovcom a synom pôvodných vlastníkov a na základe jeho čestného prehlásenia z 19.12.2011 mal preukázané, že po pôvodných vlastníkoch nebolo vykonané žiadne dedičské konanie, a preto je oprávnenou osobou podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) zákona č. 229/1991 Zb. Na základe konfiškačných rozhodnutí a potvrdenia Štátneho oblastného archívu v Levoči z 30.05.2001, podľa ktorého pôvodní vlastníci neboli ľudovými súdmi odsúdení podľa nariadenia SNR č. 33/1945 Sb. SNR, mal odporca preukázané, že boli splnené podmienky na priznanie nárokov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.

Rozhodnutie odporcu napadol navrhovateľ včas podaným opravným prostriedkom z 27.02.2012 z dôvodu, že vydaním parc.č. x (orná pôda) by mohlo dôjsť k ohrozeniu realizácie stavebného zámeru obce V. na tomto pozemku. Navrhovateľ poukázal na to, že Obvodný pozemkový úrad v K. listom č.j. 2007/859-2-KZ (vyj.) zo 06.08.2007 vyjadril, že na predmetnú parcelu neeviduje uplatnenie reštitučného nároku oprávnených osôb. Toto negatívne stanovisko bolo pre Slovenský pozemkový fond ako správcu pozemku podkladom pre vydanie súhlasných vyjadrení k územným a stavebným konaniam, týkajúcich sa zastavania tohto pozemku, resp. kladné stanovisko k žiadosti obce V. ohľadom možnosti odpredaja tohto pozemku na účely realizácie verejnoprospešnej stavby na tomto pozemku (miestnej obslužnej cestnej komunikácie v rámci novej investičnej bytovej výstavby v obci V.).

Krajský súd rozsudkom z 21. augusta 2013, č.k. 4Sp/4/2012-46, potvrdil preskúmavané rozhodnutie a účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že krajský súd mal z administratívneho spisu odporcu preukázané, že oprávnená osoba uplatnila dňa 23.12.1992, teda včas nárok na vydanie nehnuteľností, ktoré boli odňaté jeho právnym predchodcom konfiškáciou podľa nariadenia SNR č. 104/1945 Sb. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Zb. n. SNR. Považoval za chybu, že Slovenský pozemkový fond v roku 2010 vydal kladné stanovisko k dokumentácii pre projekt IBV V. napriek tomu, že v roku 2007 bol odporcom upovedomený o okolnosti, že na obvodnom pozemkovom úrade boli uplatnené aj neúplné reštitučné nároky, a neoveril si znovu existenciu takého uplatneného nároku. Jeho tvrdenie, že vydaním parcely č. 1399 sa ohrozí realizácia stavebného zámeru obce V. krajský súd považoval za nedôvodné, lebo prebiehajúce rešt

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).