Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XXIV/2020 (R 41/2017) ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2016, sp. zn. 2 Sdo 13/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2017, s. 123 – 125.

Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok vo veciach patriacich do správneho súdnictva nie je podľa Správneho súdneho poriadku prípustné, a preto správny súd dovolacie konanie zastaví z dôvodu neodstraniteľného nedostatku procesnej podmienky konania.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2016, sp. zn. 2 Sdo 13/2016)


Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom spisová značka 5Sžo/38/2014 zo dňa 29.02.2016 zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S/88/11-22 zo dňa 04.12.2013 tak, že žalobu zamietol.

Žalobca proti uvedenému rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podal dovolanie. Žiadal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací rozsudok odvolacieho súdu sp. zn. 5Sžo/38/2014 zo dňa 29.02.2016 zmenil tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.

Predmetným rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžo/38/2014 bolo právoplatne ukončené súdne konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku - upravujúcej správne súdnictvo.

Podľa § 491 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

V súlade s vyššie citovaným ustanovením nového procesného kódexu prejednal Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalobcu podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku a dospel k záv

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).