Online časopis

Bratislavské rozpravy o správnom práve - Správa z konferencie konanej 26. - 27. septembra 2019 v Bratislave

             Už druhý rok sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konala konferencia s názvom „Bratislavské rozpravy o správnom práve“. Konferencia bola realizovaná s podporou Vedeckej a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied, číslo projektu: VEGA1/0557/17 - Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy a projektu VEGA 1/0686/18 - Prieskum právoplatných individuálnych správnych právnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti. Konferencia je pokračovaním minuloročnej konferencie Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018.

             V dňoch 26. až 27. septembra 2019 sa uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná pod záštitou Katedry správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na tejto konferencii sa zúčastnili odborníci zo slovenskej republiky a Českej republiky. Medzi zúčastnenými boli odborníci z akademického prostredia, zamestnanci orgánov verejnej správy a reprezentanti súdnej moci z radov sudcov, asistentov sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Na konferencii sa zúčastnili tiež emeritní sudcovia.

            Konferencia prebiehala v prvý deň v jednej sekcii, kde boli spoločne rozobraté vybrané problémy riešené v rámci oboch grantových úloh. Na druhý deň prebiehala v dvoch paralelných sekciách. Celkovo bolo prednesených tridsať príspevkov, ku ktorým sa viedla bohatá diskusia.

            Prvá sekcia bola pod záštitou prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. Rozoberali sa v nej témy zamerané na originálnu právomoc a prenesený výkon štátnej správy obcí (miest) a samosprávnych krajov. Časť tém sa dotýkala aj starostlivosti o životné prostredie a problematiky nástrojov jeho ochrany. Bola tiež priblížená aj aktuálna judikatúra Ústavného súdu slovenskej republiky, ktorá sa dotýkala normotvorby územných samosprávnych celkov. Táto judikatúra bola porovnaná s aktuálnou judikatúrou Ústavného súdu Českej republiky.

            Druhá sekcia bola zameraná na determinanty právnej úpravy prieskumu individuálnych správnych aktov. Táto sekcia bola pod záštitou doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. V jej rámci sa rozoberali otázky súvisiace s prieskumom rozhodnutí orgánov verejnej správy všeobecne a následne v nadväznosti na konkrétne osobitné druhy správnych konaní. Poukázalo sa na aktuálne problémy, ako aj na vývoj s ohľadom na súčasnú judikatúru na najvyšších súdnych autoritách. V rámci sekcie boli zvýraznené aj neprávne činitele, ktoré majú výrazný vplyv na prieskum správnych rozhodnutí. Rozoberali sa tiež vybrané problémy spojené s kontrolnými procesmi a súdnym prieskumom niektorých druhov správnych aktov iných ako rozhodnutie.

            Na záver by sme chceli dodať, že konferencia bola veľmi podnetná a vyústila do príjemného stretnutia predstaviteľov venujúcich sa správnemu právu. Z konferencie budú vydané dva zborníky, ktoré budú súčasťou výstupov jednotlivých grantových úloh.