Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Csukás, A., Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú ...

Csukás, A., Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú ...
Svazek 1. Praha: Společnost pro církevní právo, 2016, 168 s., ISBN978-80-906501-0-7.
Doc. JUDr. PhDr.
Adriana
Švecová
PhD.
Katedra dejín práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Práca je vydaná v Českej republike ako prvý zväzok novozaloženej edície Spoločnosti pre cirkevné právo s názvom Knižnica cirkevného a konfesionálneho práva. Dielo, ktoré vychádza z dvoch študentských prác autora, je členené na úvod a päť kapitol, ktoré uzatvára záverečné zhodnotenie. Autor pochádzajúci zo slovenského prostredia si zvolil skutočne originálny, ale už obsoletný právny inštitút uhorského konfesionálneho aj cirkevného práva - ložné (lat.
lecticale
,
maď.
párbér či ágybér
). Otvoril cestu k reinterpretácii uvedeného inštitútu a k jeho opätovnému oživeniu nielen pre právnu históriu, ale aj pre súčasné, resp. historicky podmienené trvalé problémy v konfesionálnom práve, a
nota bene
v živo diskutovanom probléme financovania cirkví a ich duchovných. Z úzkeho reštriktívneho konfesionálneho pohľadu historicky tradične dominujúcej rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku by sa uvedené dielo iste mohlo stať veľmi podnetným čítaním pre slovenských kánonistov.
Uvedená monografia poskytuje krátky náčrt vývoja predmetného inštitútu sledujúc najmä jeho spornosť a morálnu obsolenciu v posledných obdobiach jeho existencie v uhorskom, resp. československom práve platnom na Slovensku. V prvej kapitole ide o úvodné expozé k jeho chápaniu v neskorom novoveku na platforme útržkovitých predstáv uhorskej právnej vedy z prostred
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).