Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôsledky právneho pluralizmu pre právnickú metodológiu

BÁRÁNY, E.: Dôsledky právneho pluralizmu pre právnickú metodológiu. Právny obzor, 103, 2020, č. 4, s. 258 - 270.
The consequences of legal pluralism for legal methodology.
The basic idea of this paper reads, that legal pluralism leads to changes in the legal methodology consisting of three parts: 1. methodology of law-making, 2. methodology of implementation of law including interpretation, 3. methodology of legal science (jurisprudence). In the process of lawmaking other legal systems operative on the same territory are already taken into account. Different legal systems have partially different canons of interpretation, and so in the situation of legal pluralism when it is necessary to apply rules belonging to more than one legal system, there are new challenges for traditional methods of interpretation. Jurisprudence is confronted with the task to conceptualise simultaneous operation of different legal systems on the systems on the same territory and different concepts (definitions) of law and to accommodate its methods to the changes in the subject of study.
Key words:
legal pluralism, law making, implementation, interpretation methodology, legal science
Význam objektu: plurál práva
Táto úvaha
1)
sa zakladá na jednoduchých až banálnych predpokladoch: ak niečo, napr. právo, tvoríme a používame (realizujeme), tak to, čo vytvárame a používame, významne spoluurčuje spôsoby či metódy tvorby a používania. Zvlášť platí, že predmet výskumu alebo, širšie vyjadrené, predmet poznávania významne spoluurčuje metódy či metodológiu jeho poznávania. Skrátka, ako sa tvorí, používa a skúma, by malo zodpovedať tomu, čo sa tvorí, používa a skúma. Bol si toho vedomý napr. P. L. Kapica, keď napísal: "Riešenie mnohých problémov vedy závisí na rozšírení našich metodologických možností."
2)
Veta tohto fyzika má zvláštny význam v spoločenských vedách, kde pravdepodobne metodologické možnosti majú z veľkej časti podobu myšlienkových konštrukcií či postupov.
Zmena predmetu výskumu nastoľuje otázku, či si vyžaduje aj zmenu metodológie jeho poznávania. Súčasťou východísk tohto textu je, že právny pluralizmus predstavujúci jadro postmodernej situácie v práve má dosah aj na široko chápanú právnickú metodológiu.
Prvá stránka nemecky dôkladného spracovania veľkej témy právneho pluralizmu obsahuje tézu: "Právo dnes nie je viac jedným, ale mnohým ..."
3)
, ktorej verný preklad naráža na gramatiku, ale na pochopenie právneho pluralizmu je jeho vernosť významná. "Právo v pluráli je hádankovým upozornením, že modernému Západu vlastná paradigma jedného všeobecne záväzného práva vynucovaného centralizovaným štátom sa stretáva s impulzmi, ktoré narúšajú jeho celistvosť (a koherenciu)."
4)
Plurál práva má viacero prelínajúcich sa významov a predstavuje súčasť normatívneho pluralizmu. Ak je pravdou, že "Právne uvažovanie (legal reasoning) má vlastnú logiku"
5)
, tak sa vynára otázka, či a čo s ňou robí spomínaný plurál práva.
Prvým a azda základným je platnosť viacerých na právnosť ašpirujúcich normatívnych systémov na tom istom území, pre tých istých adresátov práva a neraz aj v tých istých právnych vzťahoch. Jedna z prvých prác zakladajúcich tradíciu právneho pluralizmu
Právo ako proces
používala v tejto súvislosti prevažne sociologický pojem poloautonómne sociálne pole, ktorý bol krátko pred ňou vymedzený pomocou vzťahu k normám: "Poloautonómne sociálne pole má normotvornú schopnosť ako aj prostriedky vyvolávať alebo vynucovať poslušnosť."
6)
Právno-pluralisticky znie nasledujúca veta: "Vzájomne závislá artikulácia mnohých sociálnych polí vytvára jednu zo základných charakteristík komplexných spoločností."
7)
Silná verzia právneho pluralizmu potom spočíva v súčasnej existencii (platnosti) viacerých právnych systémov s vlastnými základnými normami a pravidlami uznania na tom istom území, pre tých istých adresátov práva a neraz aj v tých istých právnych vzťahoch. Nejde len o myšlienkovú konštrukciu, ale o opis právnej situácie napr. v Európe, kde okrem právnych systémov štátov existuje právo EÚ a právny poriadok Rady Európy, ako i všeobecné právo ľudských práv spojené s OSN. Neraz sa hovorí o európskom ústavnom pluralizme.
"Plurál práva" vystihuje nie iba skutočne existujúce/platné právo, ale v ešte väčšej miere definície, vymedzenia a chápania práva. Uvedená silná verzia právneho pluralizmu počíta s právom ako s normatívnom systémom (systémami) určitých vlastností spätých s inštitúciami verejnej moci. V tomto zmysle je blízka právnemu neoinštitucionalizmu N. McCormicka a O. Weinbergera. V právnom myslení boli vždy prítomné aj iné chápania práva, napr. legendárne Holmesovo: "Právom rozumiem predpovede toho, čo súdy v skutočnosti urobia a nič náročnejšie"
8)
; alebo nemenej známe novšie Fullerovo: "... právo je činnosť spočívajúca v podriaďovaní ľudského chovania pravidlám".
9)
Postmoderné právne myslenie a jeho významná časť právny pluralizmus nadviazali na tradíciu "nenormatívnych" chápaní práva a rozvinuli ju. Známa prehľadová štúdia slúžiaca neraz ako brána do právneho pluralizmu obsahuje formuláciu "... právo je samo-regulácia poloautonómneho sociálneho poľa"
10)
, ktorá je len s úsilím spojiteľná s chápaním práva ako normatívneho systému. Jeden z veľkých právneho pluralizmu bol ešte jasnejší: "... právo je súbor pravidlám podriadených postupov a normatívnych štandardov považovaných za žalovateľné v nejakej danej skupine, ktoré prispievajú ku vytváraniu a predchádzaniu sporov a k ich urovnaniu prostredníctvom argumentatívneho diskurzu spojeného s hrozbou sily."
11)
Ak právo nie je normatívny systém a zároveň je v pluráli, čiže takýchto "nenormatívnych" práv existuje viacero v tom istom poloautonómnom sociálnom poli, čiže asi na tom istom území, pre tých istých adresátov, tak to znamená zásadnú zmenu oproti tradičnému prístupu, na ktorom sa zakladajú metódy tvorby a realizácie (vrátane výkladu) práv vrátane právneho myslenia. Metodologický význam vymedzenia či chápania práva spočíva v určení časti reality, ktorá sa pokladá za právo a je teda i základom predmetu záujmu právneho myslenia a vedy. Tatiana Machalová má prevažne pravdu, keď tvrdí, že: "Pojem len sprítomňuje časť reality. Pojem práva sprítomňuje tú časť, ktorá vykazuje právnu povahu."
12)
Jej "len" však nedoceňuje dôležitosť pojmu a zvlášť jeho rozsahu a obsahu na stanovenie predmetu vedného odboru a čiastočne i jeho štruktúry (vnútornej formy). Nie náhodou sa veľké časti kníh o právnej metodológii zaoberajú pojmom práva.
O metodológii
Tieto stránky sa zakladajú na širokom chápaní právnickej metodológie, do ktorej zahŕňajú metodológiu tvorby a realizáciu práva, ako aj ich reflexie, teda právneho myslenia vrátane právnej vedy. Presahuje čiastočne aj širokú koncepciu využitia právnických metód J. Stelmacha a B. Brozeka, podľa ktorých: "Po prvé môžu tieto metódy používať právnici praktici (sudcovia, advokáti, prokurátori) pri výklade platného práva a pri jeho tvorbe. Nazvime to praktickým použitím opísaných metód. Po druhé, možno rozlíšiť dogmatickoprávne použitie právnických metód, s ktorým máme do činenia v úvahách civilistov, trestných právnikov alebo administratívcov o všeobecných právnych inštitútoch. Nakoniec, po tretie treba poukázať na teoretické využitie právnických metód v teórii a filozofii práva."
13)
Píše sa tu o využití bližšie neurčených právnických metód pri tvorbe, výklade a skúmaní práva, teda zovšeobecňujúc možno vysloviť názor, že právnická (právna?) metodológia sa týka odpovede na otázku, ako sa vykonávajú alebo lege artis majú vykonávať tieto tri činnosti. Inšpiratívne pôsobí rozlíšenie dogmatickoprávneho a teoretického využitia právnických metód, ktoré však vedie mimo témy tejto state. Čo je to však metodológia? Na túto otázku by bolo možné napísať samostatnú esej, a tak vlastnú "definíciu" nahradia citáty vymedzení metodológie právnej vedy a spoločenských vied zo stredoeurópskeho priestoru. Pred viac ako 70 rokmi B. Tomsa napísal: "Praktická právna metodológia sa snaží odpovedať na otázku, aké majú byť právne vedy ak chcú vyhovieť účelom, ktoré nimi sledujeme."
14)
Jeho vymedzenie je ľahké a vzhľadom na časový odstup i lacné kritizovať, ale pripomína, že metodológia sa zaoberá hľadaním odpovede na otázky, ako sa niečo robí, či ako by sa robiť mohlo a malo. Súčasnému poznaniu zodpovedá vymedzenie "Metodológia spoločenských vied je metaanalý- zou, rekonštrukciou analýz sociálnych systémov, konania a sociálnej zmeny, ktoré prebiehali a prebiehajú v sociálnych a humanitárnych vedách."
15)
Bez ambície defino
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).