Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jan Ondřej, Odzbrojení Zaištení mezinárodní bezpečnosti (2. rozšířené vydání).

Jan Ondřej, Odzbrojení Zaištení mezinárodní bezpečnosti (2. rozšířené vydání).
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2008, strán 343
Prof. JUDr.
Ján
Azud
DrSc.
Známy český autor doc. Ondřej sa dlhodobo venuje otázkam medzinárodnej bezpečnosti a odzbrojenia, ako aj kontroly zbrojenia a otázkami s tým súvisiacimi. Samozrejme, zameriava sa na medzinárodnoprávne otázky v prvom rade a skúmanú problematiku zaraďuje do širších súvislostí medzinárodnej bezpečnosti v medzinárodných vzťahoch. Hlavným cieľom tejto monografie je rozbor otázok a problémov týkajúcich sa obmedzení zbrojenia a odzbrojenia. Aj v súčasnosti je problém odzbrojenia, resp. obmedzenia zbrojenia veľmi aktuálny a napríklad prezident USA Barack Obama dal znova podnet na rokovanie medzi významnými aktérmi, medzi ktorými boli uzavreté mnohé obmedzujúce zmluvy týkajúce sa odzbrojenia USA - Rusko.
Práca je systémovo členená do 5 častí, ktoré spoluvytvárajú komplexný pohľad na skúmanú problematiku, vyjadrený v záveroch práce. V prvej časti skúma základné pojmy práva medzinárodnej bezpečnosti a odzbrojenia. Pod medzinárodnou bezpečnosťou sa, podľa neho, rozumie stav medzinárodných vzťahov, keď nie sú ohrozené záujmy bezpečnosti jednotlivých štátov, ani medzinárodný mier. V súvis losti s týmto pojmom uvádza aj rozdiel, ktorý bezpečnosť v angličtine vyjadruje, t.j. "security" a "safety". Podľa neho výraz "security" zahrňuje rôzne formy ochrany jadrových zariadení a rádioaktívneho materiálu proti zneužitiu napríklad na teroristické ciele. Pojem "safety" na druhej strane je chápaný v zmysle bezpečnosti vnútornej, najmä v technickom slova zmysle (napríklad jadrová bezpečnosť v anglickom význame "safety" je stav a schopnosť jadrového zariadenia a osôb obsluhujúcich jadrové zariadenia zabrániť nekontrolovanému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie alebo nedovolenému úniku rádioaktívnych látok a podobne. Niekedy sa však tieto výrazy prekrývajú. Treba však povedať, že výraz "security" znamená zaistenie bezpečnosti proti protiprávnemu správaniu, ako je chápané v Charte OSN.
Veľmi dôležitá časť úvodu sú
Bezpečnostné hrozby na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).