Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzinárodná vedecká konferencia: Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva.

Medzinárodná vedecká konferencia: Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva.
Mgr.
Lukáš
Mareček
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach.
V dňoch 22. - 23. marca 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, nad ktorou toho roku prevzal záštitu Ústav medzinárodného práva a európskeho práva. Podujatie, ktoré si už vytvára tradíciu, otvorili a účastníkov konferencie privítali dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. JUdr. Gabriela dobrovičová, CSc.
, a odborný garant konferencie
prof. JUdr. Ján Klučka, Csc.
Cieľom konferencie bolo poukázanie na aktuálne výzvy medzinárodného a európskeho práva, na ktoré musí vnútroštátna právna úprava reagovať. Existencia a používanie medzinárodných a európskych právnych noriem v konkrétnych oblastiach vnútroštátneho práva má v dnešných dňoch nezastupiteľnú úlohu. Význam zvolenej problematiky sa prejavil aj vo vysokom záujme o konferenciu, keďže sa na ňu prihlásilo vyše päťdesiat účastníkov, a to nielen spomedzi domácich univerzít, ale aj z univerzít v Maďarsku, Česku či Poľsku, čím tak konferencia naplnila svoju ambíciu naplniť medzinárodný charakter.
Z dôvodu početnosti účastníkov konferencie a tematickej rôznorodosti ich príspevkov sa rokovania konferencie uskutočnili v rámci štyroch sekcií zameraných na medzinárodné právo, európske právo, súkromné právo a verejné právo, a to v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Každá zo sekcií bola rozdelená na panely, v ktorých účastníci konferencie prezentovali svoje príspevky a následne mohli využiť priestor na doplňujúce otázky, pripomienky a všeobecnú diskusiu k predneseným príspevkom v jednotlivých paneloch.
V rámci sekcie zameranej na otázky medzinárodného práva vystúpila
Mgr. Veronika d´Evereux
z Karlovej univerzity v Prahe, ktorá sa venovala otázke právneho stavu tzv. východného brehu Jordánu a jeho odlišného poňatia z pohľadu Medzinárodného súdneho dvora a Najvyššieho súdu Izraela. Po nej vystúpil
Mgr. Jan Průdek
z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý sa zameral na stret režimov ochrany prírody (Bělověžského pralesa) na základe medzinárodného práva (UNESCO) a poľského práva (režim národného parku). Tretím referujúcim v sekcii bol
Mgr. Lukáš Mareček
z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa predovšetkým na základe judikatúry Medzinárodného trestného súdu pokúsil objasniť vzťah medzinárodného trestného práva a vnútroštátneho práva, s dôrazom na princíp komplementarity. V oblasti trestného práva zotrval aj
Mgr. Artur Karol Świstak
z Univerzity Marie - Curie Sklodowskej v Lubline, a to s témou o zločin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).