Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mosný, P. a kol., Nacistické protižidovské zákonodarstvo a stredná Európa.

Mosný, P. a kol., Nacistické protižidovské zákonodarstvo a stredná Európa.
Praha: leges, 2018, 280 s.
JUDr. PhDr.
Rudolf
Manik
PhD.
Mba, Mha, advokát, Košice.
Predmetná monografia vznikla v rámci riešenia grantového vedeckovýskumného projektu vEga č. 1/0549/15 a je výsledkom práce štyroch autorov z Katedry právnych dejín Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Samotnú knihu tvoria dve časti, aj keď takto systematicky členená nie je. Prvá časť tvoriaca na 73 stranách asi štvrtinu publikácie sa zaoberá komparáciou protižidovskej legislatívy v nemeckej ríši, maďarskom kráľovstve i Slovenskej republike. Druhú časť monografie s prevažnou väčšinou textu predstavujú znenia právnych noriem týkajúcich sa zvolenej problematiky.
Po
predhovore
autorov sú prvou kapitolou
Teoretickoprávne aspekty totalitarizmu
s popisom morálnej teórie ako základu politického systému, ako aj procesu tvo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).