Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mosný, P. - Laclavíková, M. (eds.), Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočie.

Mosný, P. - Laclavíková, M. (eds.), Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočie.
Zborník príspevkov z on-line vedeckej konferencie. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Slowaków w Polsce: Krakow, 2012, 192 s.ISBN 978-83-7490-496-4
JUDr.
Jozef
Horňáček
PhD.
Stav úrovne štúdia na právnických fakultách, počet a kvalita ich absolventov nastoľujú na Slovensku (a príspevky zahraničných autorov svedčia o riešení týchto otázok v okolitých krajinách už dlhodobejšie) požiadavku na reformu štúdia na právnických fakultách. Reforma môže mať rôznu hĺbku a dosah na skladbu predmetov vyučovaných na právnických fakultách, časovú dotáciu, ako aj obligatórny alebo fakultatívny charakter ich výučby. Je zrejmé, že reforma musí dôsledne reflektovať požiadavky právnej praxe. Tie však musia byť recipované tvorcami reforiem komplexne. Posilnenie postavenia pozitívnoprávnych disciplín na úkor právnohistorických či právnoteoretických disciplín môže viesť k zlepšeniu uplatnenia absolventov právnických fakúlt v krátkej dobe po ich vstupe do praxe, no neskôr so zvyšujúcou sa obtiažnosťou riešených problémov absencia právnoteoretických a právnohistorických poznatkov zákonite povedie k neschopnosti identifikovať jednoduché riešenia založené na nám blízkych právnych a filozofických východiskách. Výsledkom môže byť napríklad nie vždy opodstatnená preferencia prebratia právneho transplantátu z cudzích právnych poriadkov (spojená so sprievodnými úskaliami) pred právnymi inštitútmi, ktoré na našom území v minulosti platili a boli dlhodobo utvárané na nám blízkych axiologických štandardoch.
Recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z on-line vedeckej konferencie konanej dňa 1. júna 2012 v Trnave bol vydaný s podporou KEGA v rámci riešenia projektu č.003TTU4/2012
"Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov,"
ktorého zodpovedným riešiteľom je
prof. JUDr.Dr.h.c.Peter Mosný, CSc.
, ktorý je aj jedným z editorov zborníka. V súlade s definovaným projektom zborník ponúka viacero spôsobov, ako komplexnú informáciu vo vzťahu k dejinám štátu a práva poslucháčom právnického štúdia poskytnúť, pričom kompletizuje odpovede na dlho kladené otázky o rozsahu a forme výučby dejín štátu a práva a s tým súvisiacej potrebe úpravy kompendií a nárokov na formálne a personálne zabezpečenie procesu tejto výučby.
Oceňujem, že zborník nerozoberá len situáciu vo výučbe dejín štátu a práva na Slovensku, ale aj v Českej republike a č
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).