Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niekoľko poznámok k vývoju čistej právnej náuky

I. Úvod
Mimoriadne ma teší, že tu dnes v Bratislave môžem prehovoriť pri príležitosti prezentácie slovenského prekladu prvého vydania
Čistej právnej náuky
od Hansa Kelsena.
1)
V mene Inštitútu Hansa Kelsena by som sa rád srdečne poďakoval za tento preklad, je to veľmi záslužný čin.
2)
Výrazom "čistá právna náuka" sa na jednej strane celkom všeobecne označuje právne učenie viedenskej školy kritického právneho pozitivizmu, na stane druhej to je názov spisu
Čistá právna náuka
, ktorý vyšiel v dvoch vydaniach, v roku 1934, resp. 1960. Ak sledujeme Kelsenov vedecký vývoj, pozornosť budí skutočnosť, že sa vždy znovu snažil svoje učenie, ktoré rozvíjal a posúval dopredu v mnohých samostatných publikáciách, zhrnúť vo veľkých dielach. Táto snaha sa začína
Hlavnými problémami učenia štátneho práva
(Hauptprobleme der Staatsrechtslehre), pokračuje
Všeobecnou štátovedou
(Die allgemeine Staatslehre)", prvým vydaním
Čistej právnej náuky
(Reine Rechtslehre),
Všeobecnou teóriu štátu a práva
(General Theory of State and Law), druhým vydaním
Čistej právnej náuky
a je dovŕšená
Všeobecnou teóriou noriem
(Allgemeine Theorie der Normen), ktorá vyšla po jeho smrti. Prvé vydanie
Čistej právnej náuky
z roku 1934, s ktorým máme dnes do činenia, vzniklo teda z potreby majstra - ktorý sa v uvedenom čase už nachádzal v exile v Ženeve - stručne zosumarizovať svoje učenie.
V nasledujúcom krátkom náčrte by som najprv rád pripomenul niektoré hlavné tézy čistej právnej náuky. Ďalej by som chcel načrtnúť, ako treba toto učenie začleniť do špecificky rakúskej duchovno-historickej perspektívy. Napokon by som rád ukázal, do akej miery ústavno-dogmatická formulácia a ústavno-legistická formulácia otázok koncom rakúsko-maďarskej monarchie ovplyvnili vývoj čistej právnej náuky.
II. Čistá právna náuka
Hans Kelsen často býva označovaný ako "právnik 20. storočia". Jeho najdôležitejšou prednosťou bolo založenie a postupné vybudovanie čistej právnej náuky, teórie "kritického právneho pozitivizmu". Konštrukcia Kelsenovho učenia, odhliadnuc od politicko-vedeckých a sociálno-filozofických kontextov, spočíva na základných právno-teoretických pozíciách. Tézovito a za súčasného stavu možno o učení budovanom po viac ako jedno storočie povedať nasledujúce:
-
Čistá právna náuka opisuje právo ako špecifickú spoločenskú metódu na usmernenie ľudského správania. Prostriedkom na to je hrozba a nasadenie donútenia. Právna norma je "donucovacia norma".
-
Čistá právna náuka vidí svoj predmet, pozitívne právo, ako poriadok toho, čo má byť a je preto učením o normách. Systém práva je opísaný ako usporiadanie právnych noriem a nie sociálnych skutočností, pretože len táto normatívna interpretácia zodpovedá imanentnému významu práva, jeho nároku na platnosť. Čistá právna náuka je preto protikladom takých sociologicko-právnych teórií, ktoré popierajú možnosť normatívnej právnej vedy.
-
Čistá právna náuka je pozitivistická teória: právne normy sa opisujú ako zmyslové obsahy ľudských vôľových aktov. Tým sa učenie oddeľuje od všetkých prirodzenoprávnych učení, ktoré vnímajú právo ako chcené nadľudskou inštanciou alebo ako odvoditeľné z rozumu.
-
Čistá právna náuka je založená na oddelenosti bytia (Sein) a toho, čo má byť (Sollen): určujúci je poznávaco-teoretický protiklad skutočností a hodnôt, tvrdení a noriem, vedenia a chcenia - ktorý po prvý raz sformuloval David Hume. Preto čistá právna náuka odmieta všetky teórie, ktoré odvodzujú platnosť práva od jeho účinnosti. Konečné odôvodnenie platnosti práva spočíva v domnienke, ktorú Kelsen nazýva "základná norma" (Grundnorm). Tá však nie je predpokladaná v každom poriadku, ktorý má byť, ale iba v tom, ktorý je "vo všeobecnosti účinný". Účinnosť však nie je dôvodom platnosti, ale účelovou podmienkou, keď existuje záujem na vedeckom opise efektívnych donucovacích poriadkov. To je základná pozitivistická črta učenia. Vôbec nelegitimuje tento donucovací poriadok. Pretože záujem o poznanie pozitívneho práva existuje bez ohľadu na to, či máme právo poslúchať, nerešpektovať ho, alebo dokonca proti nemu bojovať.
-
Čistá právna náuka spočíva na hodnotovom relativizme. Primerane tomu striktne oddeľuje právo a morálku, právnu vedu a etiku. Pozitívne právo musí byť odlíšené od svojho hodnotenia podľa rozličných iných normatívnych kritérií. Čistá právna náuka teda vôbec nie je učenie čistého práva, je to čisté učenie práva.
-
Čistá právna náuka rozlišuje medzi pozitívnym právom a právnou vedou predpisovanými právnymi normami a opisujúcimi právnymi normami. Právna veda síce opisuje právnu situáciu pomocou sémanticky normatívnych výpovedí, nemôže však vytvoriť nijaké právne normy.
-
Ďalším podstatným prvkom čistej právnej náuky je pohľad na relativitu protikladu medzi tvorbou práva a jeho aplikáciou. Tým sa už dostáva do hry dynamický aspekt, o ktorom ešte budeme podrobnejšie hovoriť neskôr.
III. Čistá právna náuka a viedenská moderna
Kelsenov život a pôsobenie možno - v hrubom rozlíšení - rozdeliť na tri časové obdobia. Viedenské roky až do roku 1929, obdobie v Kolíne, v Ženeve a v Prahe do roku 1940, a potom obdobie v USA. Obdobie vo Viedni, poča
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).