Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Retrospektívny pohľad na právnu úpravu predmetu a rozsahu dokazovania v prípravnom konaní v období rokov 1950 až 1961.

Retrospektívny pohľad na právnu úpravu predmetu a rozsahu dokazovania v prípravnom konaní v období rokov 1950 až 1961.
Doc. JUDr.
Peter
Polák
PhD.
Ústav verejného práva, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava.
POLÁK, P.: Retrospektívny pohľad na právnu úpravu predmetu a rozsahu dokazovania v prípravnom konaní v období rokov 1950 až 1961. Právny obzor, 100, 2017, č. 4, s. 400 - 428.
A Retrospective Glance at Legal Regulation of the Subject - Matter and Scope of Evidence in Preparatory Proceedings 1950 - 1961.
The problem of optimizing the preliminary criminal proceeding undoubtedly includes quite challenging question properly identify the object and range of the substantiation at this stage of criminal proceeding. Their proper determination is in fact capable of subsequently greatly influence the further course of the criminal proceeding, makes it easy to competent authorities on how to proceed in criminal proceeding, assists handed down a just decision to recognize the accused guilty if necessary. acquittal and last but not least, it also contributes to the speed of criminal proceedings, thus helping to attain the main purpose of criminal proceedings. The author tries through method of historical analysis elucidate the legislation of object and range of the substantiation in preliminary criminal proceeding as this resulted from the Act. 87/1950 Coll. on Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) and from the Act. 64/1956 Coll. on Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). While he is trying to examine the relationship between the purpose of the preparatory action in the period 19501961 to the object and range of the substantiation in it. In particular, the author focuses on the question whether the object and range of substantiation in preliminary criminal proceeding was changed and what implications this fact has brought respectively did not bring to the practice of law enforcement authorities.
Key words:
substantiation, object of substantiation, range of substantiation, preliminary criminal proceeding
Úvod
Účelom každého trestného konania a hlavnou úlohou orgánov činných v trestnom konaní a súdu je náležite zistiť, či bol v minulosti spáchaný trestný čin a kto je jeho páchateľom, aby mohol byť následne spravodlivo podľa zákona potrestaný. Nevyhnutným predpokladom na riadne splnenie uvedeného účelu trestného konania je, aby orgány činné v trestnom konaní v rámci prípravného konania, ktoré je obligatórnou časťou trestného konania, zákonom stanoveným postupom objasnili všetky skutočnosti nevyhnutné na ich rozhodnutie v tomto štádiu konania a tým buď pripravili dostatočný podklad na rozhodnutie súdu o vine a treste ukladanému obvinenému (obžalovanému) na hlavnom pojednávaní, alebo aby trestnú vec inak ukončili.1)
Možno skonštatovať, že k požiadavkám materiálneho právneho štátu, ktoré sú v súčasnosti kladené na moderné trestné konanie (a v jeho rámci aj na prípravné konanie kladené), je nutné zaradiť najmä požiadavku zákonnosti, rýchlosti, hospodárnosti, efektívnosti, jednoduchosti konania, či požiadavku vysokej garancie ochrany ľudských práv, základných slobôd a záujmov fyzických osôb a právnických osôb.
Jedným z predpokladov pri snahe napĺňať všetky uvedené požiadavky je, aby orgány činné v trestnom konaní boli schopné v rámci dokazovania, vykonávaného počas prípravného konania, správne si stanoviť predmet a rozsah tohto dokazovania. Pritom musia vychádzať predovšetkým z účinnej právnej úpravy prípravného konania a dokazovania, berúc zreteľ na jeho účel a význam v trestnom konaní, keďže prípravné konanie zväčša vymedzuje predmet budúceho súdneho konania a významne ovplyvňuje rozsah a obsah dokazovania súdneho konania, ako aj jeho výsledok.2)
Keďže súčasné trestné konanie je charakteristické prvkami kontradiktórnosti, trestnoprávna doktrína vychádza z premisy, že ťažisko dokazovania spočíva (by malo spočívať) v súdnom konaní a prípravné konanie zohráva k súdnemu konaniu a dokazovaniu vykonanom v jeho rámci výlučne pomocnú úlohu a z toho titulu má predbežný charakter. Táto skutočnosť by sa preto mala odrážať aj na predmete a rozsahu dokazovania vykonaného orgánmi činnými v trestnom konaní počas prípravného konania.
Ako už vyplýva aj z názvu tohto príspevku, chceme v ňom čitateľovi poskytnúť pohľad na právnu úpravu predmetu a rozsahu dokazovania v prípravnom konaní, tak ako bola vymedzená v časoch minulých, konkrétne v období rokov 1950 až 1961. Pokúsime sa skúmať vzťah účelu prípravného konania k predmetu a rozsahu dokazovania v ňom, najmä to, či a ako sa predmet a rozsah dokazovania v prípravnom konaní menil a aké dôsledky to prinieslo, resp. neprinieslo pre prax orgánov činných v trestnom konaní.
1. Všeobecne o predmete a rozsahu dokazovania v prípravnom konaní
Dokazovanie možno popri rozhodovaní označiť za najdôležitejšiu a doslova nezastupiteľnú činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu, pri ktorej dochádza zo strany uvedených subjektov k spoznávaniu udalosti, ktorá sa odohrala v minulosti a ktorá vykazuje znaky trestného činu. Dokazovaním teda všeobecne rozumieme
"Trestným poriadkom vymedzený postup predovšetkým orgánov činných v trestnom konaní (policajta a prokurátora), súdu, za aktívneho prispenia procesných strán, ktorého zmyslom je poznanie skutkových okolností dôležitých pre ich ďalší postup, a v konečnej fáze aj pre rozhodnutie."
3) Z tejto definície dokazovania môžeme následne odvodiť definíciu dokazovania v prípravnom konaní ako postup príslušných orgánov činných v trestnom konaní pri zisťovaní a objasňovaní skutočností dôležitých z hľadiska trestného práva hmotného, ako aj z hľadiska trestného práva procesného, nevyhnutných na ich rozhodnutie v tomto štádiu konania.
Práve uvedené skutočnosti, dôležité či už hľadiska ďalšieho postupu v prípravnom konaní alebo z hľadiska meritórneho rozhodovania príslušného orgánu v tejto časti trestného konania, tvoria
predmet dokazovania.
Predmetom dokazovania sú okolnosti, ktoré treba zistiť v každej trestnej veci, pričom ich objasnenie zabezpečuje spravodlivé rozhodnutie v merite veci. Avšak to, ktoré okolnosti budú dôležité pre rozhodnutie a pre postup orgánov v konkrétnom prípade, to už závisí od skutočných podmienok a okolností toho - ktorého prípadu. Je zrejmé, že vzhľadom na rozmanitosť trestných vecí nie je možné presne a dopodrobna určiť, ktoré skutočnosti a v akom poradí bude potrebné dokazovať.
"V konkrétnom prípade okruh okolností, ktoré treba dokazovať, určí podľa jeho povahy orgán vykonávajúci trestné konanie. Musí pritom dbať na to, aby sa nezaoberal zisťovaním skutočností, ktoré pre objasnenie veci nemajú význam."
4)
Inak povedané, orgán činný v trestnom konaní si pri vykonávaní dôkazov musí vedieť stanoviť určité limity (hranice), ktoré tvoria
rozsah dokazovania
. Ako uviedol V. Mathern:
"Kým vymedzením predmetu dokazovania sa určuje okruh skutočností, ktoré treba v konaní dokazovať, rozsah dokazovania určuje hranice dokazovania, množstvo a kvalitu dôkazov, ktorými má byť uvedený okruh skutočností dokázaný."
5) Podľa názoru D. Císařovej je rozsah dokazovania súčasťou predmetu dokazovania, pretože vymedzuje jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku.6) Skutočný rozsah dokazovania, ktorý bude na rozhodnutie a/alebo postup orgánov činných v trestnom konaní počas prípravného konania potrebný, rovnako nie je možné vopred určiť a bude závisieť od mnohých faktorov, medzi inými napr. miesta a času spáchania trestného činu, (ne)existencie svedkov a ich prípadnej (ne)spôsobilosti vnímať okolnosti vonkajšieho sveta. Teda inými slovami, rozsah dokazovania súvisí aj s existenciou, výpovednou hodnotou a hodnovernosťou dosiaľ nazhromaždených dôkazov pre konkrétny prípad.
Rozsah dokazovania tiež súvisí s účelom konkrétneho štádia trestného konania, v ktorom sa dokazovanie vykonáva. Kým v štádiu pred začatím trestného stíhania stačí v procese dokazovania preukázať existenciu dôvodného podozrenia, že sa stal trestný čin, v prípravnom konaní bude rozsah dokazovania omnoho širší. Uvedené platí z toho dôvodu, že počas prípravného konania sa pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami, v ktorých rámci sú preverované mnohé do úvahy prichádzajúce varianty skutkového stavu, resp. skutkového deja. Na základe vykonaného dokazovania sa následne tieto hypotézy vyvracajú alebo, naopak, potvrdzujú, čo má, samozrejme, dosah aj na rozsah dokazovania, ktorý sa v priebehu tohto procesu môže zužovať alebo rozširovať.
Okrem iného je rozsah dokazovania v prípravnom konaní určený aj vzájomným vzťahom medzi prípravným konaním a súdnym konaním. O tom, aký vzťah (či už právny alebo faktický) bol medzi prípravným konaním a konaním pred súdom a ako sa táto skutočnosť prejavila na rozsahu dokazovania v prípravnom konaní, poukážeme v nasledujúcich častiach tohto príspevku.
2. Predmet a rozsah dokazovania v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).