Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa o habilitačnej prednáške JUDr. Jozefa Centéša, PhD.

Správa o habilitačnej prednáške JUDr. Jozefa Centéša, PhD.
Doc. JUDr. Mgr.
Jana
Viktoryová
PhD.
Vedúca katedry vyšetrovania Akadémia PZ v Bratislave
Dňa 12. marca 2008 sa konala na Právnickej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška JUDr. Jozefa Centéša, PhD., zástupcu riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len "generálna prokuratúra") a externého pedagóga na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave.
Habilitačné konanie otvoril predseda Vedeckej rady a súčasne dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc, mim. profesor, ktorý privítal zúčastnených a habilitanta, čím podčiarkol výnimočnosť a slávnostný ráz danej chvíle. Predsedu Vedeckej rady potešil enormný záujem prítomných predstaviteľov trestnoprávnej teórie a praxe o dané konanie, čo predstavuje nielen prejav uznania voči Právnickej fakulte UK v Bratisla ve a osobnosti habilitanta, ale aj význam právnej vedy v dnešnej spoločnosti. K privítaniu sa pripojil aj prodekan pre vedu doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc, a súčasne vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave.
Habilitant sa dlhodobo venuje problematike trestného práva. Vo svojej profesionálnej činnosti vzácne spája pedagogickú a prokurátorskú prácu. Jeho vedecká a odborná činnosť je rozsiahla. V súhrne jeho publikácií môžeme nájsť monografie, učebnice, skriptá, spracované samostatne alebo v spoluautorstve, vedecké a odborné články a state publikované v domácich a zahraničných časopisoch, zborníkoch, množstvo popularizačných príspevkov a recenzií. Výsledky jeho odborného úsilia sú známe doma aj v zahraničí, o čom svedčia početné citácie a ohlasy na jeho práce. JUDr. Jozef Centéš PhD., svojou pracovitosťou, zodpovednosťou, cieľavedomosťou a odbornými schopnosťami sa stal uznávanou osobnosťou vo vedeckej a odbornej právnickej komunite. Váha jeho odbornej argumentácie sa odrazila napr. aj pri vypracovaní nového Trestného poriadku.
Habilitačnému konaniu predsedal prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc, dekan Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva (ďalej len ,BVŠP"). Komisia pracovala v zložení - predseda: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc, členovia: prof. JUDr. Helena Válková, CSc, Fakulta práva ZČU Plzeň, doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc, a doc. JUDr. Jozef Olej, CSc, Právnická fakulta UPJŠ Košice. Za oponentov boli menovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).