Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce Mgr. Petry Capandovej

Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce Mgr. Petry Capandovej
Mgr.
Matej
Mlkvý
Dňa 6. apríla 2011 sa na Právnickej fakulte UK v Bratislave uskutočnila obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petry Capandovej, internej doktorandky Katedry právnych dejín Právnickej fakulty UK, na tému
Občiansky zákonník z roku 1950 - príprava a charakteristika.
Doktorandka dizertačnú prácu vypracovala pod vedením školiteľa doc. JUDr. Jiřího Bíleho, PhD.
Obhajobu otvoril a viedol prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., predseda odborovej komisie z vedného odboru teória a dejiny štátu a práva. V úvodnom slove oboznámil komisiu s profesným životopisom a publikačnou činnosťou doktorandky. Následne vyzval doktorandku, aby oboznámila komisiu s obsahom a závermi svojej dizertačnej práce.
Úvodom svojho vystúpenia oboznámila doktorandka publikum s tézami svojej dizertačnej práce, so získanými poznatkami, prínosom dizertačnej práce, ako aj s dôvodmi, ktoré ju viedli k zvoleniu danej problematiky. Cieľom práce bolo podľa slov doktorandky priblížiť prvý československý občiansky zákonník najmä z hľadiska historických a politických súvislostí, za ktorých vznikal a ktoré do veľkej miery ovplyvnili jeho podobu. Pomocou teoretickej analýzy koncepčných a doktrinálno-politických východísk prípravy Občianskeho zákonníka a následnej dôkladnej analýzy jeho ustanovení v podobe prijatých zásad s dôrazom na zmeny československého občianskeho práva v roku 1950 sa doktorandka vo svojej práci pokúsila o podanie hlbšej a nadčasovej charakteristiky Občianskeho zákonníka z roku 1950. Historickému štúdiu vývoja občianskoprávnych kodifikácií nebola v civilistickej literatúre domácej proveniencie venovaná náležitá pozornosť, ktorú mala doktorandka ambíciu aspoň parciálne zaplniť.
K splneniu analytických c
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).