Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie "Teória a prax verejnej správy"

Správa z konferencie "Teória a prax verejnej správy"
organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
JUDr.
Matúš
Filo
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikla v roku 1959 zlúčením pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty vytvorenej z Filologickej fakulty Vyššej školy pedagogickej v Prešove. Považuje sa za pokračovateľku Universitas Cassoviensis. V súčasnosti poskytuje vzdelávanie na piatich fakultách, a to na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy a Filozofickej fakulte. Fakulta verejnej správy bola zriadená rozhodnutím rektora v roku 1998. Jej poslaním je výchova odborníkov pre verejnú správu a verejný sektor, pričom využíva poznatky a skúsenosti uplatňujúce sa vo vzdelávacom procese v štátoch Európskej únie. Fakulta rozvíja poznanie týkajúce sa verejnej správy a s ňou súvisiacich oblastí a vedných disciplín prostredníctvom výskumu a jeho šírením cez informačné a komunikačné technológie. Poskytuje služby verejnosti poradenskou a expertíznou činnosťou, šírením najnovších poznatkov z oblasti verejnej správy v procese ďalšieho vzdelávania, osobitne vo vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy a územnej samosprávy. Vyučovací proces zabezpečujú na fakulte štyri katedry: Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií, Katedra verejnoprávnych disciplín a Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy. Spolupracuje a rozvíja vzťahy najmä s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, s orgánmi miestnej štátnej správy a so Združením miest a obcí Slovenska. Zahraničnú spoluprácu realizuje mobilitou študentov a učiteľov, publikačnou činnosťou a odbornými podujatiami, nakoľko participuje v medzinárodných sieťach univerzít a v mnohých organizáciách. Fakulta verejnej správy cieľavedome smeruje svoje úsilie k tomu, aby sa vzdelávaním, vytváraním predpokladov pre slobodné vedecké bádanie a rozvíjaním spolupráce so zahraničnými partnermi, ale aj domácimi subjektmi verejnej správy zaradila medzi uznávané vysokoškolské inštitúcie.
Pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v dňoch 11. - 12.9.2013 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom
Teória a prax verejnej správy
. Záštitu nad konferenciou prevzal predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa. Jej poslaním bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z oblasti modernej teórie a praxe verejnej správy, výmena skúseností a poznatkov s pracovníkmi verejnej správy a nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami, orgánmi a inštitúciami verejnej správy.
Po slávnostnom otvorení konferencie nasledovalo plenárne zasadnutie, na ktorom predstav
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).