Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z vedeckého seminára "Ekonomická terminologie v novém soukromém právu z pohledu ekonomické teorie"

Správa z vedeckého seminára "Ekonomická terminologie v novém soukromém právu z pohledu ekonomické teorie"
Mgr.
Ján
Kapel
Dňa 7. mája 2014 sa v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Karlovej (PF UK) v Prahe konal jarný vedecký seminár Katedry národního hospodářství PF UK v Prahe na tému
Ekonomická terminologie v novém soukromém právu z pohledu ekonomické teorie.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci vedeckého programu PRVOUK 04
"Institucionální promněny práva v evropském a globálním kontextu",
pričom išlo už o 13. vedecký seminár organizovaný uvedenou katedrou.
Vedecký seminár reagoval na nedávnu rekodifikáciu súkromného práva v Českej republike. Dňa 1. januára 2014 nadobudlo účinnosť viacero nových, rekodifikačných právnych predpisov. Z nich je najvýznamnejším nový kódex súkromného práva, ktorým je zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník (ďalej len "nový občiansky zákonník" alebo "NOZ"). Ten nahradil viaceré súkromnoprávne predpisy, vrátane Občianskeho zákonníka z roku 1964 a Obchodného zákonníka z roku 1991.
Cieľom vedeckého seminára, na ktorom so svojimi príspevkami vystúpili pedagógovia Katedry národního hospodářství PF UK v Prahe, bolo upozorniť na skutočnosť, že niektoré termíny používané v súkromnom práve majú iný význam oproti ich tradičnému, ekonomickému významu. Zámerom bolo tiež zamyslieť sa nad príčinami týchto odlišností i nad inšpiráciou, ktorú prinášajú pre rozvoj tak práva, ako i ekonómie.
Úvodné slovo seminára patrilo
doc. PhDr. Ing. Janovi Urbanovi, CSc.,
vedúcemu Katedry národního hospodářství PF UK v Prahe, ktorý bol zároveň i moderátorom podujatia. Ten privítal prítomných účastníkov seminára, oboznámil ich s jeho cieľom i témami pripravených príspevkov a vyjadril potešenie nad pokračujúcou tradíciou podobných vedeckých
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).