Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na prístup k informáciám

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí senátu 11. novembra 2021 predbežne prerokoval sťažnosť sťažovateľa (občianskeho združenia), a v časti, v ktorej sťažovateľ namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 26 ods. 1, 4 a 5 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) č. k. 6Sžik 1/2020 z 15. októbra (ďalej aj „napadnutý rozsudok“) ju prijal na ďalšie konanie; vo zvyšnej časti ústavnú sťažnosť odmietol.
Podstatou ústavnej sťažnosti sťažovateľa je tvrdenie o ústavne neakceptovateľnej interpretácii a aplikácii § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobodnom prístupe k informáciám") všeobecnými súdmi. Namieta aj nedostatok odôvodnenia napadnutého rozsudku.
Sťažovateľ 22. marca 2012 požiadal o sprístupnenie protokolu, ktorým bolo ukončené konanie sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo veci preverenia postupu polície v prípade napadnutia H. M. (pozn.: prípad bol predmetom celospoločenského a mediálneho záujmu), ktoré inicioval minister vnútra. Rozhodnutím z 2. apríla 2012 povinná osoba zamietla žiadosť sťažovateľa. Sťažovateľ podal proti tomuto rozhodnutiu rozklad 4. apríla 2012, o ktorom rozhodlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím z 11. mája 2012 tak, že rozkladom napadnuté rozhodnutie zrušilo. Povinná osoba novým rozhodnutím zo 4. júna 2012 žiadosť opätovne zamietla. Sťažovateľ podal rozklad proti tomuto rozhodnutiu, o ktorom správny orgán druhého stupňa rozhodol 17. júla 2012 tak, že rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa potvrdil.
Sťažovateľ sa domáhal správnou žalobou zo 14. septembra 2012 súdneho prieskumu rozhodnutia o zamietnutí rozkladu. Krajský súd rozsudkom č. k. 5S 110/2012-45 z 27. mája 2014 žalobu zamietol. Sťažovateľ podal odvolanie, o ktorom rozhodol najvyšší súd rozsudkom č. k. 3Sži/44/2014 z 19. januára 2016 tak, že zrušil rozsudok krajského súdu z 27. mája 2014 avec mu vrátil na ďalšie konanie so záväzným názorom, aby krajský súd preveril možnosť aplikácie § 16 ods. 1 zákona o slobode informácii, či nie je možné sprístupniť požadované informácie inou formou. Podľa názoru najvyššieho súdu, možnosť vyabstrahovania výsledku kontroly do podania písomnej informácie by podľa okolností prípadu vyplývala z obsahu samotného protokolu.
Na základe tohto rozsudku odvolacieho súdu krajský súd vec opätovne prejednal a rozsudkom č. k. 5S 302/2012-76 z 8. novembra 2016 rozhodnutia oboch správnych orgánov zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie s uložením povinnosti povinnej osobe požadovanú informáciu sprístupniť.
Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný správny orgán, o ktorom rozhodol najvyšší súd rozsudkom č. k. 6Sžik 4/2018 zo 17. apríla 2019, ktorým zrušil rozsudok krajského súdu z 8. novembra 2016 a vec mu vrátil na ďalšie konanie so záväzným názorom, že "cieľom zákonného obmedzenia práva na informácie o činnosti súdov, resp. orgánov činných v trestnom konaní, zamýšľaných zákonodarcom v § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií, je ochrana pred neprimeraným zasahovaním do vlastnej rozhodovacej činnosti súdu a orgánov činných v trestnom konaní, a tým aj verejný záujem na nestrannom a nezávislom súdnictve (čl. 124 a čl. 141 Ústavy SR), ktorý cieľ je potrebné považovať za legitímny s ohľadom na ústavne ustanovený obsah dotknutého základného práva".
V zmysle zrušujúceho rozsudku najvyššieho súdu krajský súd vydal nový rozsudok č. k. 5S 110/2019-118 z 5. novembra
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).