Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehľad rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci december 2019 - Abil proti Azerbajdžanu (č. 2)

Abil proti Azerbajdžanu (č. 2)
rozsudok z 5. decembra 2019 k sťažnosti č. 8513/11 pre porušenie článku 3 Protokolu č. 1 (právo na slobodné voľby) a článku 34 Dohovoru (právo na individuálnu sťažnosť) v kontexte diskvalifikácie sťažovateľa z kandidatúry v parlamentných voľbách
Sťažovateľ je štátny príslušník Azerbajdžanu, ktorý sa narodil v roku 1952 a žije v Baku v Azerbajdžane.
Parlamentné voľby sa mali uskutočniť 7. novembra 2010. Sťažovateľ sa zaregistroval ako kandidát za volebný okrsok č. 11 v meste Garadagh za Stranu tradičného ľudového frontu. V októbri 2010, pred začiatkom volebnej kampane, ktorú povoľoval zákon, sa na dvoch miestach tohto volebného okrsku, v časti Qizildash a Alat, objavili plagáty zobrazujúce sťažovateľa.
Volebná komisia volebného obvodu Garadagh a Ústredná volebná komisia zistili, že sťažovateľ porušil právnu úpravu volebnej kampane, hoci sťažovateľ poprel akúkoľvek vedomosť o plagátoch a tvrdil, že tieto plagáty boli vyvesené s cieľom zdiskreditovať ho. Vzniesol tiež námietky proti konaniam vedeným pred týmito komisiami, najmä z dôvodu, že proti nemu neexistoval dostatok presvedčivých dôkazov, že mu neboli doručené rozhodnutia vo veci a že komisie riadne nepreskúmali jeho argumenty.
Súdy potvrdili závery volebných komisií. Za prvé previnenie bolo sťažovateľovi uložené upozornenie a za druhé previnenie, ktoré sa týkalo kupovania hlasov, mu bola uložená pokuta. Odvolací súd v Baku vyhovel žiadosti obvodnej volebnej komisie, aby zrušil kandidatúru sťažovateľa vo voľbách po tom, čo mu bola uložená pokuta. Najvyšší súd zamietol odvolanie sťažovateľa proti zrušeniu kandidatúry v novembri 2010.
V súvislosti s prípadom, ktorý bol predmetom sťažnosti adresovanej Súdu, polícia v auguste 2014 vykonala prehliadku advokátskej kancelárie právneho zástupcu sťažovateľa, pána I. Aliyeva. Zaistila pritom množstvo spisov vrátane toho, ktorý sa týkal sťažnosti sťažovateľa predloženej štrasburskému Súdu. Spis sťažovateľa bol vrátený pánovi Aliyevovi spolu s ostatnými v októbri 2014.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta, že bol svojvoľne diskvalifikovaný z kandidovania vo voľbách, čím bolo porušené jeho právo na slobodné voľby v zmysle článku 3 Protokolu č. 1, právo na efektívny prostriedok nápravy v zmysle článku 13 Dohovoru a zákaz diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru. Takisto namietal porušenie svojho práva na individuálnu sťažnosť v zmysle článku 34 Dohovoru tým, že vnútroštátne orgány zaistili v kancelárii jeho právneho zástupcu spis o jeho prípade.
V konaní pred Súdom sťažovateľ uviedol, že aj pred začatím konania pred obvodnou volebnou komisiou vo veci údajnej protiprávnej kampane on sám bol prvý, kto oznámil príslušným orgánom skutočnosť, že v jeho mene boli distribuované nepovolené kampaňové materiály. Upozornil na to štátne orgány a opakovane namietal, že išlo o pokus zmariť jeho kandidatúru. Tieto sťažnosti však obvodná volebná komisia pri rozhodovaní vo veci nikdy nevzala do úvahy.
Sťažovateľ tvrdil, že falošné volebné plagáty boli anonymne rozširované cudzou osobou s cieľom sabotovať jeho kandidatúru vo voľbách. Plagáty obsahovali viaceré nedostatky, ktoré sa v legitímnych materiáloch volebnej kampane neobjavovali, ako napr. nesprávny dátum narodenia kandidáta, nesprávne celé meno jeho politickej strany a nesprávne faktické informácie o jeho profesijnej kariére. Okrem toho plagáty zobrazovali podobizeň sťažovateľa prevzatú z fotografie, ktorá bola poskytnutá polícii a obvodnej volebnej komisii s cieľom získať dočasný identifikačný doklad kandidáta. Fotografia nebola nikdy použitá na iné účely.
Sťažovateľ ďalej tvrdil, že nikdy nemal príležitosť vypočuť žiadnych miestnych obyvateľov, ktorí sa na neho sťažovali obvodnej volebnej komisii. Vo vnútroštátnom konaní sa neposúdilo skutočné prepojenie medzi osobou označenou ako Vahid a sťažovateľom. Sťažovateľ tvrdil, že žiadna osoba menom Vahid nebola členom volebného tímu oprávneného viesť jeho volebnú kampaň. Nepoznal ani J. A., ktorý svedčil o osobe menom Vahid. Napriek viacerým žiadostiam sťažovateľa, v ktorých zdôraznil tieto otázky, ani volebné orgány, ani súdy im nevenovali primeranú pozornosť.
Nakoniec sťažovateľ uviedol, že na stretnutiach obvodnej volebnej komisie nebola zabezpečená ani jeho účasť, ani účasť jeho právneho zástupcu. V dôsledku toho bol pozbavený možnosti obhajova
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).