Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

12. ročník European Company and Financial Law Review Symposium Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 28. septembra 2018 v Madride

Dňa 28. septembra 2018 sa v priestoroch Burzy cenných papierov v Madride (Bolsa di Madrid) uskutočnil 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie European Company and Financial Law Review Symposium.1 Konferen­cia nadviazala na predchádzajúce ročníky ve­deckých stretnutí organizovaných jedným z po­predných európskych periodík. Periodikum European Company and Financial Law Review (ECFR) sa vo svojej dlhoročnej tradícii zame­riava najmä na oblasť práva obchodných spo­ločností, kapitálového i finančného trhu. Tento ročník bol spoluorganizovaný španielskym ča­sopisom Revista de derecho de Sociedades, v ktorom sú publikované prevažne vedecké články z oblasti korporačného práva. Program tohtoročného sympózia bol venovaný tzv. eu­rópskemu korporačnému balíku (The European Company Law Package) zverejnenom Európ­skou komisiou dňa 25. apríla 2018. Obsah kor­poračného balíka tvoria návrh smernice Európ­skeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smer­nica (EÚ) 2017/11322, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností – COM (2018) 239 v konečnom znení (ďalej len návrh o digitali­zácii), a návrh smernice Európskeho parlamen­tu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia – COM (2018) 241 v konečnom znení (ďalej len ako návrh o cezhraničnej mobilite). Text návrhu o cezhraničnej mobilite priamo reaguje aj na nedávny rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Polbud (C-106/16) z 25. októbra 2017, v ktorom súd opätovne posudzoval roz­sah pôsobnosti slobody usadiť sa a primeranosť vnútroštátnych obmedzení pri cezhraničnom premiestnení sídla, tzv. cezhraničnej premene.

Úvodného slova na sympóziu sa ujali hlav­ný organizátor podujatia prof. Dr. Alberto Alon­so Ureba z redakcie časopisu Revista de dere­cho de Sociedades a prof. Dr. Christoph Teich­mann z Univerzity vo Würzburgu, ktorí účast­níkov srdečne privítali a načrtli hlavné témy tohtoročného podujatia. Po slávnostnom otvo­rení sympózia nasledovala odborná časť pozo­stávajúca z dvoch tematických okruhov – cezhraničná mobilita obchodných spoločností a digitalizácia korporačného práva.

Prvý blog príspevkov otvoril predseda kor­poračného tímu z Európskej komisie a jeden z hlavných tvorcov návrhov Dr. Bartłomiej Kurcz. Vo svojom príspevku stručne priblížil oba návrhy a predstavil ciele, ktoré sa v nich sledujú. Uviedol, že právne poriadky niekto­rých členských štátov doposiaľ neobsahujú úpravu cezhraničného premiestnenia sídla, prí­padne ak obsahujú, neraz sú vo vzájomnom konflikte. Aj z tohto dôvodu je náročné cezhra­ničné operácie realizovať. Navyše, ochrana po­skytovaná zúčastneným stranám (zamestnan­com, veriteľom, spoločníkom) môže byť vzhľadom na nedostatok pravidiel neúčinná a nedostatočná. Ďalej upozornil na skutočnosť, že podľa návrhu by cezhraničná premena mala byť vylúčená, ak sa jedná iba o um

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).