Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej konferencie "Aktuálne trendy súťažného práva"

Správa z medzinárodnej konferencie "Aktuálne trendy súťažného práva"
JUDr.
Zuzana
Šabová
Protimonopolný úrad SR, externá doktorandka na Právnickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave
Ďalším z podujatí, ktoré v rámci odbornej spolupráce v oblasti súťažného práva spoluorganizovali Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Protimonopolný úrad SR, bola medzinárodná konferencia venovaná aktuálnym otázkam súťažného práva v SR, v zahraničí a aj na úrovni EÚ. Podujatie sa konalo 15. mája 2013 na Právnickej fakulte UK v Bratislave a zúčastnilo sa ho vyše dvesto účastníkov z piatich krajín.
Konferenciu otvorila
Mária Patakyová
, v súčasnosti prorektorka pre legislatívu z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a zdôraznila dôležitosť spolupráce úradu a univerzity ako spojenia vedy a praxe. V rámci spolupráce uviedla aj jej doterajšie prínosy v podobe výučby špecializovaných predmetov odborníkmi z úradu, možnosti odborných stáží pre študentov na úrade či spoločne organizovaných podujatí.1) Za Protimonopolný úrad SR privítal účastníkov jeho predseda
Tibor Menyhart.
Pripomenul, že súťažné právo si v SR zaslúži väčšiu pozornosť odbornej verejnosti a aj táto konferencia môže vytvoriť priestor na výmenu poznatkov medzi akademickou, sudcov skou a advokátskou obcou, expertmi zo súťažných orgánov a podnikateľskej praxe, a tým prispieť k rozvoju súťažného práva v SR.
Témy konferencie boli rôznorodé a zvolené tak, aby poskytli účastníkom prehľad v novinkách, otvorili diskusiu ku koncepčným otázkam riešeným na národnej aj európskej úrovni a poskytli priestor aj pre praktické otázky súťažného práva, ktoré sa týkajú každodennej podnikateľskej činnosti.
Úvodný blok bol venovaný novinkám v súťažnom práve.
Filip Kubík
z Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž pri Európskej komisii informoval o okruhoch, ktorými sa v uplynulom roku zaoberala Komisia a európske súdy. Významnou témou bola oblasť finančných trhov - okrem otázok spojených s problematikou štátnej pomoci Komisia venovala pozornosť šetreniu viacerých antitrustových prípadov, týkajúcich sa medzibankových úrokových sadzieb. V rámci kontroly koncentrácií zakázala spojenie Deutsche Börse a New York Stock Exchange Euronext.2) Zo súdnych rozhodnutí spomenul aj rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vo veci MasterCard (prípad č. T-111/08), kde súd v celom rozsahu potvrdil rozhodnutie Komisie.3) Okrem finančníctva venovala Komisia pozorno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).