Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Aplikácia materiálneho korektívu a princíp "in dubio pro reo"

45/2013
Aplikácia materiálneho korektívu a princíp "in dubio pro reo"
§ 10 ods. 2 a § 11, § 13 ods. 1, § 14 ods. 1 až ods. 16 Trestného zákona
§ 39 ods. 2 a § 48 ods. 4 Trestného zákona
§ 2 ods. 12 Trestného poriadku
I. Materiálny korektív (nepatrná závažnosť v zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona) v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy - sa pri posudzovaní trestnosti činu v kategórii zločin a obzvlášť závažný zločin (§ 11 Trestného zákona) nepoužije. To platí aj vtedy, ak ide o konanie páchateľa vo vývojovom štádiu prípravy na zločin (§ 13 ods. 1 Trestného zákona) alebo vývojovom štádiu pokusu úmyselného trestného činu (§ 14 ods. 1 Trestného zákona).
Posudzovanie závažnosti činu sa však vždy uplatní pri ukladaní trestu (§ 34 ods. 4 Trestného zákona), a to osobitne z hľadiska možnosti mimoriadneho zníženia trestu pri vývojových štádiách prípravy zločinu alebo pokusu trestného činu (§ 39 ods. 2 písm. a) Trestného zákona) a pri zaradení páchateľa do ústavu na výkon trestu odňatia slobody iného stupňa stráženia, než ktorý zodpovedá primárnym zákonným kritériám (§ 48 ods. 4 Trestného zákona).
II. Právnym rámcom spôsobu hodnotenia dôkazov je ustanovenie § 2 ods. 12 Trestného poriadku, ktoré je súdnou praxou, aj právnou teóriou interpretované - v spojitosti aj s obsahom úpravy ustanovenia § 285 písm. a), c) Trestného poriadku - tak, že pri hodnotení dôkazov sa uplatní princíp "in dubio pro reo", t.j. v pochybnostiach v prospech obžalovaného. To platí aj pre prípady rozlíšenia medzi možnými formami zavinenia podľa § 15 a § 16 Trestného zákona, ktoré je v konkrétnej veci vždy posudzovaním skutkovej okolnosti na základe vykonaných dôkazov.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2 To 2/2012
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným rozsudkom na odvolanie obžalovaného (obž.) Ing. B. K. a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo 17. januára 2012, sp. zn. BB 3T 14/2011:
I. Zrušil napadnutý rozsudok podľa § 321 ods. 1 písm. e), ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") vo výroku o treste uloženom obž. Ing. B. K. a na základe § 322 ods. 3 TP uvedeného obžalovaného odsúdil podľa § 221 ods. 4, § 38 ods. 2, 3 a § 36 písm. j) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") pri použití § 39 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. c) TZ na trest odňatia slobody vo výmere 7 (sedem) rokov. Podľa § 48 ods. 4 TZ obžalovaného pre výkon trestu zaradil do ústavu so stredným stupňom stráženia. Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 TZ uložil obžalovanému aj trest zákazu činnosti (konkretizovaného vo výroku rozsudku) vo výmere 5 (päť) rokov.
II. Podľa § 319 TP odvolanie prokurátora Úradu špe­ciál­nej prokuratúry GP SR najvyšší súd zamietol.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd rozsudkom zo 17. januá­ra 2012, sp. zn. BB 3T 14/2011, uznal obžalovaného Ing. B. K. za vinného zo spáchania pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu podvodu v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 k § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) TZ, ktorého sa dopustil tak, ako je to uvedené v bodoch 1a, b, 2 výroku citovaného prvostupňového rozsudku.
Podľa § 221 ods. 4 TZ s použitím § 38 ods. 2 a 3 TZ, § 36 písm. j) TZ mu za to uložil trest odňatia slobody v trvaní 10 (desať) rokov a 6 (šesť) mesiacov. Podľa § 48 ods. 4 TZ na výkon trestu odňatia slobody obžalovaného zaradil do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.
Podľa § 61 ods. 1 a 2 TZ súd obžalovanému uložil trest zákazu podnikateľskej činnosti, ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis, a to zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a to vo výmere 5 rokov.
Podľa § 76 ods. 1, § 78 ods. 1 TZ súd obžalovanému uložil ochranný dohľad v trvaní 2 (dva) roky.
V ďalšej časti výroku napadnutého rozsudku Špecializovaný trestný súd rozhodol tak, že sa obžalovaný P. B. podľa § 285 písm. b) TP oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Bratislava, sp. zn. VII/l Gv 202/09 - 186 z 2. júna 2011 pre skutok obžalobou kvalifikovaný ako pokračujúci obzvlášť závažný zločin podvodu formou spolupáchateľstva v štádiu pokusu podľa § 20 k § 14 ods. 1 k § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) TZ, ktorý mal spáchať tak, ako je to skutkovo popísané vo výroku dotknutej obžaloby, pretože skutok nie je trestným činom.
Obžalovaný K. podal proti rozsudku odvolanie po jeho vyhlásení ústne do zápisnice, a to proti všetkým výrokom odsudzujúcej časti. Odvolanie odôvodnil prostredníctvom obhajcu písomným podaním z 9. februára 2012.
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR (ďalej len prokurátor) podal odvolanie podaním z 31. januára 2012, doručeným Špecializovanému trestnému súdu 31.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).