Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dlh zaťažujúci dedičstvo

2/2013
Dlh zaťažujúci dedičstvo
§ 175m Občianskeho súdneho poriadku
§ 175o Občianskeho súdneho poriadku
§ 175q Občianskeho súdneho poriadku
§ 460 Občianskeho zákonníka
§ 470 Občianskeho zákonníka
§ 482 Občianskeho zákonníka
Dlhom zaťažujúcim dedičstvo nie je nedoplatok nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním (neužívaním) bytu, ktorého nájomcom bol poručiteľ, ak vznikol za čas od smrti poručiteľa do vyporiadania dedičstva. Takýto dlh nepatrí do pasív dedičstva po poručiteľovi a nemôže byť ani predmetom dohody o vyporiadaní dedičstva. Ak sa napriek tomu stane predmetom dohody o vyporiadaní dedičstva, ide o dohodu, ktorá odporuje zákonu a ktorú nemožno schváliť.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 MCdo 12/2011
Skutkový stav:
Okresný súd
uznesením určil všeobecnú hodnotu dedičstva vo výške 34 211,83 Eur, pasíva vo výške 15786,99 Eur a čistú hodnotu dedičstva vo výške 18 424,84 Eur. Schválil dohodu o vyporiadaní dedičstva, podľa ktorej sporožírový účet, vedený v Slovenskej sporiteľni, ku dňu smrti poručiteľa, t.j. k 15. septembru 2001, so zostatkom vo výške 211,83 Eur, spolu s príslušenstvom a všeobecnú cenu členského podielu k družstevnému bytu, v hodnote 34 000 Eur, (hodnota určená na základe dohody dedičov) nadobúda K. T., dcéra poručiteľa v celosti s tým, že zároveň uhrádza aj pasíva dedičstva pozostávajúce z pohľadávky Okresného stavebného bytového družstva S. (ďalej len "OSBD"), spočívajúcej v nedoplatku na nájomnom, neuhradenej faktúry č. 142306, nákladov na renováciu a opravu bytu, neuhradených penálov k 3. máju 2010, vo výške 15 786,99 Eur v celosti a podľa ktorej sa dedička K. T. zaviazala poskytnúť ustupujúcim spoludedičom J. V., S. V. a I. V. výplatu ich zákonného dedičského podielu vo výške 1/4 zo zdedeného majetku ihneď po odpredaji bytu, najneskôr však do 3 dní, zníženú o pasíva dedičstva, ktoré sú preukázané ku dňu prejednania dedičstva a o ďalšie náklady súvisiace s odpredajom bytu ako aj poplatky za služby spojené so zdedeným bytom. Rozhodol o odmene a náhrade hotových výdavkov súdneho komisára a o zaplatení súdneho poplatku.
V odôvodnení rozhodnutia okrem iného uviedol, že dedičia prítomní na pojednávaní 8. júna 2010, uzatvorili dohodu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).