Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konanie o zrušenie rozsudku o pozbavení (obmedzení) spôsobilosti na právne úkony

44/2016
Konanie o zrušenie rozsudku o pozbavení (obmedzení) spôsobilosti na právne úkony
§ 190 Občianskeho súdneho poriadku
Účastníkom konania podľa § 190 OSP nemusí byť [okrem osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť novým (zrušujúcim) rozsudkom dotknuté] aj osoba, ktorá bola skorším rozsudkom súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo spôsobilosť ktorej na právne úkony bola obmedzená.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
8 Cdo 645/2015
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom z 3. júla 2014 zrušil svoj rozsudok z 24. apríla 2007, ktorým bol J. Š. pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Vyhovel tak návrhu V. N. dcéry J. Š. z 21. júna 2012, podaný podľa § 190 Občianskeho súdneho poriadku, zákona č. 99/1963 Zb. účinného do 30. júna 2016 (ďalej len "OSP"), ktorá tvrdila, že pre pozbavenie spôsobilosti J. Š. na právne úkony neboli podmienky.
Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že znalecký posudok, ktorý bol podkladom pre skoršie rozhodnutie súdu, bol nesprávny, vychádzajúci z nedostatočných skutkových zistení. Súd znalca ani nevypočul a nevykonal ani dôkaz výsluchom J. Š. Skutočnosť, že J. Š. 8. januára 2008 zomrel, nepovažoval za prekážku konania a rozhodnutia o návrhu V. N. Tento svoj záver odôvodnil nasledovne: "Zákon neustanovuje, že účastníkom konania podľa § 190 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") musí byť osoba, o ktorej spôsobilosť na právne úkony sa v minulosti rozhodovalo. Ide pritom o konanie o spôsobilosti na právne úkony, ktoré možno začať aj bez návrhu (§ 81 ods. 1 OSP). Účastníkmi konania môžu tak byť osoby, o ktorých právach sa má konať, ako aj osoby, ktorých práva a povinnosti môžu byť rozhodnutím dotknuté. [...] Keďže podanie návrhu nie je obmedzené žiadnou lehotou, žiadnym časovým obmedzením, nie je nevyhnutné, aby účastníkom konania bola osoba, ktorá bola spôsobilosti na právne úkony pozbavená. Výsledkom konania podľa § 190 OSP nie je konštatovanie, že osoba, v minulosti pozbavená spôsobilosti na právne úkony, je alebo nie je na právne úkony spôsobilá, ale konštatovanie, že na takéto rozhodnutie (pozbavení spôsobilosti na právne úkony) neboli podmienky".
Krajský súd, konajúci o odvolaní ďalších dcér J. Š., zmenil rozsudok súdu prvej inštancie tak, že návrh V. N. zamietol. Rozhodol tak majúc za to, že je dôvodná námietka odvolateliek, že účastníkom konania podľa § 190 OSP má byť aj ten, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
Súd poukázal na § 94 ods. 1 OSP, podľa ktorého v konaní, ktoré možno začať aj bez návrhu sú účastníkmi konania aj tí, o právach a povinnostiach ktorých sa má konať, "teda v danom prípade predovšetkým osoba, o ktorej spôsobilosť na právne úkony sa koná. Aj podľa § 190 OSP dochádza (tak ako pri podaní návrhu na pozbavenie, príp. obmedzenie spôsobilosti na právne úkony) k začatiu konania o spôsobilosti občana na právne úkony (R 2/1984). Konanie o zrušenie rozsudku podľa § 190 OSP je systematicky zaradené pod konanie o spôsobilosti na právne úkony (§ 186 až 191 OSP) a v takomto prípade ide o konanie o osobnom stave, teda statusovú vec, kde postavenie účastníka konania má predovšetkým osoba, o ktorej spôsobilosti na právne úkony sa rozhoduje. Keďže ide o statusovú vec, povaha veci v zásade nepripúšťa prechod (sukcesiu) na nástupcu, pretože to vylučuje hmotné právo. Keďže v predmetnom konaní nebol účastníkom konania t. č. nebohý J. Š., ktorý zomrel 8. januára 2008, teda pred podaním návrhu navrhovateľkou v predmetnom konaní (návrh bol podaný 21. júna 2012) odvolací súd rozhodnutie prvostupňového súdu zmenil a návrh zamietol z dôvodu nedostatku vecnej legitimácie. Účastníkmi konania v konaniach, ktoré možno začať aj ex offo sú všetci tí, o ktorých právach a povinnostiach sa má konať (§ 94 ods. 1). Postavenie účastníka konania bude mať predovšetkým osoba, o ktorej spôsobilosti na právne úkony sa rozhoduje". Vychádza
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).