Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Všeobecné procesné podmienky mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora

5/2013
Všeobecné procesné podmienky mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora
§ 243e Občianskeho súdneho poriadku
Opomenutie využitia mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) účastníkom konania, nemožno nahradiť mimoriadnym dovolaním generálneho prokurátora, ktorý má iný účel a podmienky.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
1 M Obdo V 2/2011
Skutkový stav:
1)
Zo spisového materiálu
Krajského súdu v B.
sp. zn.: 37 Zm 415/99 vyplýva táto chronológia sporu v právnej veci žalobcu: S. M. L., so sídlom P. 1A, P. C. 6035,L., Cyperská republika proti žalovanému: SPP, a.s., M. N. 44/a, 825 11 B., o zaplatenie 350 000 000 Kč s príslušenstvom zo zmeniek:
Prvé rozhodnutie
bolo vydané Krajským súdom v B. 17. mája 1999, č. k.: 37 Zm 415/99-41 vo forme zmenkového platobného rozkazu, ktorým bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi 350 000 000 Kč so 6%-ným úrokom od 25. marca 1999 do zaplatenia, zmenkovú províziu vo výške 1 166 667 Kč, náhradu súdneho poplatku 500 000 Sk ako aj náhradu trov konania titulom náhrady trov právnej pomoci vo výške 817 OOO Sk (č. l. 41).
Žalovaný
podal proti tomuto zmenkovému platobnému rozkazu námietky (č. l. 42), v ktorých uviedol, že žalovaný vystavil 5 kusov vlastných zmeniek, ktorými mal zabezpečovať pohľadávku žalobcu. Z okolností prípadu vyplýva, že právny úkon je simulovaný, v rozpore s dobrými mravmi, nebol urobený vážne a zmenky nemali slúžiť na zabezpečenie pohľadávky, ale na prijatie finančného úveru v rozpore s devízovým zákonom a preto ide o absolútne neplatný právny úkon.
Krajský súd v B.
prejednal námietky žalovaného, doplnil dokazovanie o navrhované dôkazy a rozsudkom zo 17. apríla 2000, č. k. 37 Zm 415/99-211 zmenkový platobný rozkaz Krajského súdu v B. sp. zn.: 37 Zm 415/99 zo 17. mája 1999 v celom rozsahu ponechal v platnosti (č. 1. 232),
Žalovaný
podal proti tomuto rozsudku Krajského súdu v B. odvolanie po vyhlásení rozsudku 17. apríla 2000 (č. l. 215), ktoré doplnil podaním z 5. júna 2000 (č. l. 246), pričom v odvolaní napadol prevedenie zmeniek žalobcu v rozpore s dohodnutým postupom, a že nešlo o zmenky zabezpečovacie, ale išlo o fingovaný charakter týchto zmeniek.
Najvyšší súd SR
ako súd odvolací rozhodol o odvolaní žalovaného rozsudkom z 29. novembra 2001, č. k. 7 Obo 182/2000-569 tak, že napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, keď konštatoval, že napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa je vecne správny. Odvolací súd proti svojmu rozsudku pripustil dovolanie (č. l. 569).
Žalovaný
podal proti rozsudku odvolacieho súdu dovolanie (č. l. 583), ako dôvody uviedol vady odvolacieho konania podľa § 237 OSP, poukázal na fiktívnosť kauzálneho vzťahu a navrhol rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a zároveň navrhol zrušiť aj rozsudok súdu prvého stupňa.
Najvyšší súd SR
uznesením z 30. októbra 2002 č. k.: Obdo V 13/2002 dovolanie žalovaného odmietol, keď dospel k záveru, že dovolateľom tvrdený dovolací dôvod podľa § 237 písm. f) OSP nie je daný (č. l. 686).
Generálny prokurátor SR
podal mimoriadne dovolanie (č. l. 702) s návrhom, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho ako aj prvostupňového súdu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, keďže išlo o fiktívnosť kauzálneho vzťahu. Žalobca mal vedomosť o uzatvorení fiktívnych kúpnych zmlúv a napriek tomu, že zmenky mu boli zverené len do "úschovy", sedem dní po ich prevzatí zabezpečil ich indosáciu na seba, hoci na to nemal právo. O prevode zmeniek rozhodli orgány žalobcu už pred ich vystavením. Konanie žalobcu preukazuje opodstatnenosť postupu súdu podľa § 17 zákona č. 191/1950 Zb. S fiktívnosťou zmluvných dokumentov súvisí aj otázka porušenia § 18 devízového zákona.
Najvyšší súd SR
ako súd dovolací rozhodol o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora rozsudkom č. k. M Obdo V 8/2002-819 19. júna 2003 tak, že rozsudok odvolacieho ako aj prvostupňového súdu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (č. l. 819), keď dôvody uvedené v mimoriadnom dovolaní považoval za právne dôvodné.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).