Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Začatie pojednávania pred súdom

32/2014
Začatie pojednávania súdom
§ 96 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 118 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Za začatie pojednávania v zmysle § 96 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku treba považovať aj prijatie a verejné vyhlásenie uznesenia súdu, že bude pojednávať v neprítomnosti ospravedlneného účastníka (§ 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 138/2009
.
Skutkový stav:
Okresný súd uznesením zastavil konanie; rozhodol aj o náhrade trov konania a o vrátení súdneho poplatku. Na odôvodnenie výroku o zastavení konania uviedol, že navrhovateľ procesným úkonom zo 4. novembra 2008 vzal návrh na začatie konania späť "v plnom rozsahu pred začatím pojednávania vo veci samej". Výrok o trovách konania odôvodnil súd s odkazom na § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") a výrok o vrátení súdneho poplatku s odkazom na § 11 ods. 3 a 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
Krajský súd na odvolanie odporkyne napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil a navrhovateľovi nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. Vychádzal z toho, že manželstvo účastníkov konania bolo rozvedené rozsudkom okresného súdu, ktorý nadobudol právoplatnosť 27. mája 2005.
Navrhovateľ podal návrh na začatie konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 31. marca 2008. Súd prvého stupňa prvý termín pojednávania určil na 24. jún 2008; toto pojednávanie odročil na neurčito, lebo účastníci ospravedlnili svoju neprítomnosť. Ďalší termín pojednávania bol určený na 22. júl 2008. Zo zápisnice spísanej v tento deň vyplýva, že pojednávanie sa začalo o 9.00 hod., prítomní na ňom boli odporkyňa a obaja právni zástupcovia účastníkov konania; súd prvého stupňa na ňom rozhodol, že bude pojednávať v neprítomnosti ­navrhovateľa, ­ktorého ospravedlnil jeho právny zástupca s tým, že má neodkladné pracovné povinnosti v B. Nato obe procesné strany zhodne uviedli, že sú schopné sa dohodnúť a navrhujú súdu, aby im poskytol lehotu na dohodu o uzavretie zmieru, lebo im už uplynula trojročná lehota v zmysle § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"). Okresný súd potom pojednávanie odročil. Zo zápisnice o pojednávaní spísanej 25. septembra 2008 vyplýva, že "predstúpili právni zástupcovia účastníkov konania a uviedli, že žiadajú súd o poskytnutie lehoty, lebo chcú dohodnúť a uzavrieť súdny zmier". Okresný súd pojednávanie odročil na 11. novembra 2008, deň pred vytýčeným termínom pojednávania ale navrhovateľ doručil súdu prvého stupňa procesný úkon, ktorým vzal návrh na začatie konania späť s tým, že lehota v zmysle § 149 ods. 4 OZ uplynula 18. júla 2008. Odvolací súd v odôvodnení uviedol, že "prvým úkonom, ktorým začína konanie vo veci, je formálne zahájenie pojednávania predsedom senátu; až po ňom nasleduje prvý úkon navrhovateľa", a to ústny prejav, ktorým je vyjadrený obsah návrhu na začatie konania alebo jeho prečítanie. Z obsahu žiadnej zo spísaných zápisníc nevyplýva, že by "bol súd začal konať vo veci samej; nenasledoval ústny prejav navrhovateľa, ktorým b
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).