Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. júna do 31. júla 2021 - Staroveká baltská náboženská asociácia Romuva proti Litve

Staroveká baltská náboženská asociácia Romuva proti Litve

rozsudok z 8. júna 2021 k sťažnosti č. 48329/19 pre porušenie článku 14 (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 9 Dohovoru (sloboda myslenia, svedomia a náboženstva) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) v kontexte odmietnutia parlamentu poskytnúť združeniu status štátom uznanej náboženskej organizácie

Sťažovateľom je náboženské združenie registrované v Litve so sídlom vo Vilniuse. Združuje niekoľko náboženských komunít vyznávajúcich Baltskú paganskú vieru, jedno z náboženstiev, ktoré boli oficiálne registrované v roku 1992 v Litve.
V roku 2017 združenie požiadalo o priznanie statusu štátom uznaného náboženského združenia. Tento status by poskytol združeniu ďalšie privilégiá, ako napríklad právo poskytovať náboženské vzdelávanie na školách a právo uzatvárať cirkevné manželstvá, ktoré by mali právnu silu civilného sobáša. V zmysle vnútroštátneho práva ministerstvo spravodlivosti skúma, či združenie spĺňa príslušné právne požiadavky a podáva o tom správu parlamentu (Seimas), ktorý potom rozhodne formou rezolúcie.
Ministerstvo spravodlivosti dospelo k záveru, že združenie splnilo kritériá pre štátne uznanie vykonávalo činnosť v Litve viac ako 25 rokov, jeho učitelia neporušovali právo alebo verejnú morálku a malo dostatočnú podporu verejnosti.
V apríli 2018 24 členov parlamentu navrhlo rezolúciu, v zmysle ktorej nesúhlasili s tým, aby bol združeniu priznaný status štátom uznaného náboženského združenia. Dňa 25. júna 2019 parlament po prvýkrát diskutoval o návrhu rezolúcie. Znenie bolo schválené a hlasovanie o prijatí rezolúcie bolo naplánované o dva dni neskôr.
Medzičasom,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).