Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Disciplinárne trestanie

10/2017
Disciplinárne trestanie
§ 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
§ 1, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
§ 244 ods. 1 a 2, § 219 ods. 1 a 2, § 224 ods. 1,
§ 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
S prihliadnutím na ustanovenie § 1 správneho poriadku poľovnícke združenie v disciplinárnom konaní musí postupovať podľa ustanovenia tohto zákona.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
8 Sžo 68/2014
Skutkový stav:
Krajský súd napadnutým rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d) OSP zrušil rozhodnutie žalovaného z 22. apríla 2012 o vylúčení žalobcov v prvom, druhom a treťom rade z členstva žalovaného a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Krajský súd poukázal vo svojom rozhodnutí, že poľovníctvo a jeho výkon sú upravené zákonom č. 274/2009 Z.z., pričom bolo ustálené, že poľovnícke združenia zriadené podľa tohto zákona sú orgánmi záujmovej samosprávy. Zákon č. 274/2009 Z.z. upravuje vznik, zmenu a zánik poľovníckeho združenia. Neobsahuje však ustanovenia týkajúce sa prípadného disciplinárneho konania poľovníckeho združenia voči vlastným členom. Pokiaľ však orgán záujmovej samosprávy koná a rozhoduje o právach, či povinnostiach svojho člena, ide jednoznačne o konanie, aké má na zreteli ustanovenie § 1 ods. 1 správneho poriadku.
Súd poukázal na judikatúru Najvyššieho súdu SR z rozsudku sp. zn. 1 Sžr 56/2011, v zmysle ktorej právo poľovníctva je regulované verejným záujmom a štátom a spadá pod verejnú správu. Preto s prihliadnutím na ustanovenie § 1 správneho poriadku a na skutočnosť, že jeho aplikácia v disciplinárnom konaní nebola vylúčená osobitným predpisom - teda ani zákonom č. 274/2009 Z.z. ani Stanovami združenia, žalovaný musí v disciplinárnom konaní postupovať aj podľa ustanovení všeobecného predpisu.
Súd dal za pravdu žalobcom, ktorí v odvolaní argumentovali tým, že Správny poriadok je všeobecným predpisom správneho konania a aplikuje sa v prípadoch, ak neexistuje osobitná právna úprava, ktorá vylúči jeho pôsobnosť na vymedzený okruh právnych vzťahov, prípadne ak táto osobitná právna úprava nerieši osobitný druh správneho konania v plnom rozsahu, pretože neexistuje osobitný zákon, ktorý by vylúčil pôsobnosť správneho poriadku na disciplinárne konanie, do úvahy prichádza subsidiárne použitie správneho poriadku a stanov žalovaného.
Krajský súd poukázal na stanovy žalovaného, ktoré čiastočne upravujú disciplinárne konanie ako dvojinštančné konanie, avšak neupravujú náležitosti rozhodnutia, odvolaciu lehotu, dokazovanie, ani procesné práva a povinnosti účastníka správneho konania a keďže aplikácia zákona o správnom konaní nebola výslovne vylúčená, bolo povinnosťou žalovaného mať na zreteli príslušné zákonné ustanovenia zákona o správnom konaní, ktoré priebeh správneho konania bližšie upravujú.
Ako vyplynulo z obsahu vyjadrenia žalovaného, žaloby žalobcov a administratívneho spisu žalovaného ako aj uznesenia výročnej schôdze členov z 22. apríla 2012, ktoré žalobcovia napadli predmetnou žalobou, postup žalovaného ako aj rozhodnutie žalovaného boli nesúladné so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), preto súd nemal inú možnosť ako rozhodnutie žalovaného zrušiť z dôvodov uvedených v žalobe ako absolútne nepreskúmateľné rozhodnutie pre nedostatok dôvodov, a to podľa § 250j ods. 2 písm. d) OSP a vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie.
Krajský súd zároveň uviedol, že úloho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).