Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

41/2016
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
§ 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 37 ods. 3, § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
§ 244 ods. 1, 2, § 247 ods. 1, § 250j ods. 2 písm. a), § 156 ods. 1 a 3 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá a § 211 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
Pri rozhodovaní podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný zvážiť, či práva nadobudnuté na základe právoplatného rozhodnutia boli nadobudnuté dobromyseľne a či môžu byť zmenou alebo zrušením rozhodnutia dotknuté; táto úvaha správneho orgánu je predmetom súdneho preskúmania.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžo 31/2014
Skutkový stav:
Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom č. k. 5 S 303/2012-101 z 5. novembra 2013 podľa § 250j ods. 2 písm. c) a e) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") zrušil rozhodnutie žalovaného z 8. augusta 2012 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Zároveň žalovanému uložil zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 714,80 eur v lehote troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.
Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku konštatoval, že zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov, aj preskúmaním mimo odvolacieho konania podľa § 65 ods. 2 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku preukáže, že rozhodnutie je v rozpore s hmotným právom (zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania) alebo skutkovými zisteniami a okolnosťami (obnova konania). Teda inštitút mimoriadnych opravných prostriedkov pri rešpektovaní stability práv priznaných právoplatným rozhodnutím nie je určený na odstraňovanie procesných vád a nedostatkov administratívneho konania. Poukázal na záver administratívnych orgánov, že stavebný úrad vydal územné rozhodnutie bez stanoviska dotknutého orgánu - Leteckého úradu SR (ďalej aj "letecký úrad"), čím nastal rozpor s procesnými predpismi, pretože nebol dodržaný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"). Zdôraznil, že uvedená skutočnosť nezakladá oprávnenie správneho orgánu konajúceho o mimoriadnom opravnom prostriedku, aby začal konanie o zrušenie právoplatného rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku. Na základe zistení žalovaného v konaní o zrušení rozhodnutia mimo odvolacieho konania dospel k záveru, že zrušenie rozhodnutia stavebného úradu je v rozpore so skutočným stavom a nie v rozpore s právnym predpisom upravujúcim vydanie územného rozhodnutia.
V súvislosti s povahou tohto mimoriadneho opravného prostriedku upriamil súd prvého stupňa pozornosť na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Sž 31/2002, v ktorom konštatoval, že "Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Teda správne konanie - procedúra výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov (aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku) takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní (o mimoriadnom opravnom prostriedku) preukáže, že rozhodnutie je v rozpore s hmotným právom. Teda inštitút mimoriadnych opravných prostriedkov pri rešpektovaní stability práv priznaných právoplatným rozhodnutím nie je určený na odstraňovanie procesných vád a nedostatkov, ktoré nemali vplyv na zákonnosť rozhodnutia z hľadiska hmotného práva. Či je právoplatné rozhodnutie v rozpore s hmotným právom, musí byť zistené nepochybným spôsobom pred jeho zrušením. To predstavuje potrebu objasniť všetky okolnosti rozhodné pre posúdenie veci, t.j. zabezpečiť potrebné skutkové zistenia a tiež stanoviská účastníkov k týmto zisteniam, ako aj orgánu, ktorý preskúmavané rozhodnutie vydal. Tento proces nemožno zrušením rozhodnutia posunúť do pôvodného konania a až tam zisťovať, či skutočne došlo alebo nedošlo k porušeniu zákona, a ak áno, či verejný záujem prevyšuje nad záujmom dobromyseľne nadobudnutých práv účastníka (§ 65 ods. 3 správneho poriadku)".
V intenciách citovaného rozsudku Najvyššieho súdu SR súd prvého stupňa k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby "Fotovoltaická elektráreň Prša I." uviedol, že žalovaný v priebehu konania mal k dispozícii doklady prvostupňového správneho orgánu, a to rozhodnutie zo 4. júna 2010, ktorým žalovaný udelil súhlas so zrušením letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve P., umiestneného na parcelách č. X k. ú. P., obec P., okres L., ako aj oznámenie Leteckého úradu SR, že na 10. októbra 2011 bolo vytýčené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci zrušenia ochranných pásiem letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve P., žiadosť žalobcu o zmenu účelu užívania letiska P., a návrh žalobcu na zrušenie ochranných pásiem letiska, ako aj verejnú vyhlášku o začatí konania o zmene v užívaní stavby spojenom s konaním o zrušení ochranných pásiem, rozhodnutie Leteckého úradu SR zo 17. septembra 2012, ktorým bola v zmysle § 85 stavebného zákona povolená zmena užívania stavby "Spevnená letisková plocha P." a v zmysle § 39c ods. 4 stavebného zákona bolo zrušené rozhodnutie Štátnej leteckej inšpekcie z 18. októbra 1984 o určení ochranných pásiem letiska, oznámenie Leteckého úradu SR zo 17. decembra 2012, doručené správnemu orgánu prvého stupňa 28. decembra 2012, že na podanom podnete o preskúmanie územného rozhodnutia stavebného úradu - obce P. z 21. apríla 2010 vzhľadom na ním vydané rozhodnutie zo 17. septembra 2012 netrvá, preto sú z jeho pohľadu bezpredmetné.
Krajský súd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).