Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Osobitný kvalifikačný pojem "po dlhší čas" pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy

Príspevok je zameraný na problematiku uplatňovania osobitného kvalifikačného pojmu „po dlhší čas“ vo vzťahu k trestnému činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona v súvislosti s časovým hľadiskom neplnenia vyživovacej alebo zaopatrovacej povinnosti a porušenia dôležitej povinnosti uloženej páchateľovi podľa zákona v rámci základnej i kvalifikovanej skutkovej podstaty.

The paper is focused on the issue of the application of the special qualifying term “for a long time” in relation to the criminal offense of neglecting of compulsory maintenance according to Sec. 207 of the Criminal Code in connection with the temporal aspect of non-fulfilment of maintenance or care obligation and breach of an important obligation imposed on the offender by law within basic and qualifiedmerit.

PROKEINOVÁ, M.: Osobitný kvalifikačný pojem „po dlhší čas“ pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy; Justičná revue, 75, 2023, č. 4, s. 522 – 526.

Kľúčové slová: trestný čin zanedbania povinnej výživy, najmenej dva mesiace v období dvoch rokov, závažnejší spôsob konania – po dlhší čas, porušenie dôležitej povinnosti uloženej páchateľovi podľa zákona.

Key words: criminal offense of neglect of compulsory maintenance, at least two months in a period of two years, a more serious course of action – for a long time, breach of an important obligation imposed on the offender by law.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů.


Na prvý pohľad sa môže zdať skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona bezproblémová, opak je však pravdou. Svedčia o tom niektoré súdne rozhodnutia, ktoré sa rozchádzajú v kvalifikácii obdobných skutkov predmetného trestného činu v dôsledku uplatnenia, respektíve neuplatnenia osobitného kvalifikačného pojmu
závažnejším spôsobom konania
vo forme páchania trestného činu
"po dlhší čas".
Posúdenie tejto otázky treba vnímať v kontexte so základnou skutkovou podstatou, či už v zmysle § 207 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného zákonav tej časti, kde sa v rámci objektívnej stránky uvádza časové hľadisko neplnenia vyživovacej alebo zaopatrovacej povinnosti -
"Kto
najmenej dva mesiace
v období dvoch rokov neplní ...".
1)
Ak si páchateľ neplní túto svoju zákonnú povinnosť voči oprávnenej osobe úmyselne alebo z nedbanlivosti dva roky aspoň v priebehu dvoch mesiacov, ktoré mimochodom nemusia nasledovať po sebe, je potrebné takýto skutok kvalifikovať ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona. To isté platí aj na základnú skutkovú podstatu podľa § 207 ods. 2 Trestného zákona, keď sa páchateľ úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného po dobu najmenej dva mesiace v období dvoch rokov.
2)
V kvalifikovanej skutkovej podstate trestného činu zanedbania povinnej výživy v § 207 ods. 3 písm. b) Trestného zákona je osobitným kvalifikačným pojmom závažnejší spôsob konania, ktorým je v zmysle § 138 písm. b) Trestného zákonapáchanie trestného činu
"po dlhší čas."
Otázkou je, kedy je potrebné aplikovať tento osobitný kvalifikačný pojem vo vzťahu k trestnému činu zanedbania povinnej výživy. Súdna prax vo všeobecnosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).