Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. júla do 15. septembra 2022 - Safarov proti Azerbajdžanu

rozsudok z 1. septembra 2022 k sťažnosti č. 885/12 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte porušovania autorských práv spisovateľa neoprávnenou reprodukciou knihy a jej zverejnením na internete súkromnou osobou bez predchádzajúceho súhlasu autora

Sťažovateľ je azerbajdžanský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1959 ažijev Baku. Je autorom knihy publikovanej v roku 2009 o histórii Azerbajdžanu. Prípad sa týka jeho tvrdenia o porušení autorských práv neoprávnenou reprodukciou jeho knihy ajej zverejnením na internete súkromnou osobou bez jeho predchádzajúceho súhlasu a bez vyplatenia príslušnej odmeny pre autora.
Jeho nároky vo vnútroštátnom konaní boli právoplatne zamietnuté.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na pokojné užívanie majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru a práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru. Tvrdí, že štát zlyhal v ochrane jeho duševného vlastníctva a rozsudky vnútroštátnych súdov v jeho veci neboli odôvodnené.
Rozhodnutie Súdu
Súd pripomenul, že ochrana práv duševného vlastníctva, vrátane ochrany autorského práva, patrí do rámca článku 1 Protokolu č. 1(pozri
Anheuser-Busch Inc. proti Portugalsku
1)
, odsek 72; a
SIA AKKA/LAA proti Lotyšsku
2)
, odsek 41). V prerokovávanom prípade bol sťažovateľ autorom knihy a požíval ochranu autorských práv podľa vnútroštátneho práva. Túto skutočnosť vnútroštátne súdy nikdy nepopreli (porovnaj
Balan proti Moldavsku
3)
, odsek 34; a
Kamoy Radyo Televizyon Yayýncýlýkve Organizasyon A. $. Proti Turecku
4)
odsek 37). Sťažovateľ teda mal "majetok" v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).