Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ladislav RIGO proti Slovenskej republike (právo na spravodlivé súdne konanie)

rozhodnutie z 31. mája 2022 k sťažnosti č. 4315/18 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 31. mája 2022 vo výbore v zložení:
Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Davor Derenčinovic, sudkyňa a sudca,
a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 4315/18) podanú proti Slovenskej republike na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") dňa 13. januára 2018 slovenským občanom, pánom Ladislavom Rigom, ktorý sa narodil v roku 1993, a v čase podania sťažnosti bol vo výkone trestu v Košiciach (ďalej len "sťažovateľ") a ktorý bol zastúpený pani I. Rajtákovou, advokátkou vykonávajúcou svoju prax v Košiciach;
rozhodnutie oznámiť sťažnosť podľa článku 6 ods. 1 a ods. 3 písm. b) a c) Dohovoru vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), zastúpenej svojou zástupkyňou pani M. Bálintovou;
stanoviská strán;
na neverejnom zasadnutí, rozhoduje takto:
PODSTATA PRÍPADU
1. Sťažnosť sa týka súdneho konania a odsúdenia sťažovateľa za lúpežné prepadnutie, pričom hlavnou námietkou je, že boli nespravodlivé a svojvoľné v tom, že odsúdenie bolo založené najmä na priznaní sťažovateľa z 15. februára 2012 a na výpovedi poškodenej osoby.
2. Priznanie bolo urobené v prípravnom konaní v neprítomnosti obhajcu a po tom, ako bol sťažovateľ približne dvadsať hodín bez nezákonných látok, na ktorých bol závislý.
3. Poškodený opoznal sťažovateľa ako páchateľa pri rekognícii, o ktorej vnútroštátne orgány neskôr zistili, že bola ako dôkaz nepoužiteľná.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).